Sản xuất thông tin thống kê từ nguồn dữ liệu hành chính là xu thế tất yếu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự phát triển nền kinh tế số, xã hội số

Sản xuất thông tin thống kê từ nguồn dữ liệu hành chính là xu thế tất yếu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự phát triển nền kinh tế số, xã hội số.
Tăng cường và nâng cao chất lượng sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác thống kê nhà nước tại Việt Nam là xu thế tất yếu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với nền kinh số, xã hội số đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia có trình độ phát triển cao.
Mục tiêu phấn đấu vào năm 2025 đạt 50%, vào năm 2030 đạt 70% số chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê được biên soạn từ nguồn dữ liệu hành chính.
Một trong giải pháp quan trọng sản xuất thông tin thống kê từ dữ liệu hành chính là tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu hành chính cấp quốc gia, cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố đi với việc kết nối và liên thông.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai 1.So4.2021 2 MB 505