THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thực hiện Quyết định số 888/QĐ- TCTK ngày 04 tháng 8 năm 2021 về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng viên chức Viện Khoa học Thống kê thuộc Tổng cục Thống kê năm 2021, Viện Khoa học Thống kê thông báo số lượng viên chức dự kiến tuyển dụng năm 2021 là 08 chỉ tiêu, nội dung chi tiết xem Thông báo tuyển dụng kèm theo.

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập cho kỳ thi tuyển xem tại file Thông báo 51 đính kèm