Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo về Quy chế phối hợp

Chiều ngày 22/12/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức hội thảo về Quy chế phối hợp tổ chức hoạt động thống kê giữa các phòng thuộc Cục thống kê và Quy chế phối hợp giữa Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL) với các đơn vị thuộc TCTK, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động thống kê (Cục Thống kê). Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê; lãnh đạo Cục, phòng của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương tại các điểm cầu trực tuyến.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng TCTK cho biết,  sau 6 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCTK thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay cơ cấu tổ chức của toàn Ngành bao gồm: 15 đơn vị hành chính và 05 đơn vị sự nghiệp; 63 Cục Thống kê với 315 phòng (giảm 110 phòng); 595 Chi cục Thống kê cấp huyện đến 31/12/2020 (giảm 111 Chi cục); đến hết năm 2021 còn 486 Chi cục và hết năm 2022 còn 420 Chi cục.

Trong quá trình thực hiện TCTK đã ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của 15 đơn vị hành chính, Cục Thống kê, Chi cục Thống kê, 05 đơn vị sự nghiệp và các phòng, Trung tâm thuộc Cục TTDL và các phòng thuộc Cục Thống kê. Quyết định thành lập 108 Chi cục Thống kê khu vực thuộc diện sáp nhập năm 2020; phê duyệt Đề án nhân sự lãnh đạo cấp phòng của 61 Cục Thống kê.

Đến ngày 01/01/2021, Cục TTDL, Phòng Thu thập Thông tin thống kê thuộc 63 Cục Thống kê sẽ thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao. Do vậy, cần khẩn trương ban hành quy chế phối hợp của Cục TTDL với các đơn vị trong Tổng cục cũng như với các Cục Thống kê ở địa phương và với các đơn vị bên ngoài. Việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ để các Vụ, Cục TTDL, các Phòng thuộc Cục Thống kê hoạt động thông suốt đóng vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy, trong thời gian qua, Cục TTDL đã xây dựng Quy chế phối hợp giữa Cục TTDL với các đơn vị thuộc TCTK, Cục Thống kê trong hoạt động thống kê. Bên cạnh đó Vụ Tổ chức cán bộ đã xây dựng Quy chế phối hợp tổ chức hoạt động thống kê giữa các phòng thuộc Cục Thống kê. Trên cơ sở đó, Cục trưởng Cục Thống kê căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc thù, quy mô của từng đơn vị để ban hành Quy chế phối hợp của đơn vị.

Đối với Quy chế phối hợp tổ chức hoạt động thống kê giữa phòng thuộc Cục Thống kê, Vụ Tổ chức cán bộ đã xin ý kiến các đơn vị trong toàn Ngành và nội dung quy chế đưa ra thảo luận đã được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đơn vị.

 Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự được nghe trình bày về 02 Quy chế phối hợp: (1) Dự thảo Quy chế phối hợp tổ chức hoạt động thống kê giữa các phòng thuộc Cục Thống kê; (2) Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Cục TTDL với các đơn vị thuộc TCTK, Cục Thống kê trong hoạt động thống kê.

Theo đó, Dự thảo Quy chế phối hợp tổ chức hoạt động thống kê giữa các phòng thuộc Cục Thống kê bao gồm 4 chương, 15 điều. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa các phòng thuộc Cục Thống kê trong tổ chức hoạt động thống kê. Đối tượng áp dụng là lãnh đạo Cục, các phòng thuộc Cục Thống kê. Nội dung phối hợp gồm 6 bước (Chuẩn bị thu thập, thu thập, xử lý, phân tích và dự báo, phổ biến và lưu trữ thông tin). Mục tiêu phối hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê.

Quy chế phối hợp theo 7 nguyên tắc, 3 hình thức phối hợp: (1) Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung phối hợp giữa các đơn vị thông qua các hình thức như làm việc trực tiếp, gửi công văn, thư điện tử, kế hoạch phân công, quy trình quản lý chất lượng (ISO), quy chế, quy định…; (2) Tổ chức các cuộc họp, hội thảo về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp trong hoạt động thống kê giữa các đơn vị; (3) Thành lập các Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động thống kê.

Về Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Cục TTDL với các đơn vị thuộc TCTK, Cục Thống kê trong hoạt động thống kê gồm 4 chương, 19 điều, quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối hợp giữa Cục TTDL với các đơn vị thuộc TCTK (bao gồm: Vụ Thống kê chuyên ngành (Vụ) và các đơn vị có liên quan khác thuộc TCTK, Cục Thống kê trong hoạt động thống kê.

Nội dung phối hợp của Quy chế gồm: Xác định nhu cầu thông tin thống kê; Chuẩn bị thu thập thông tin thống kê; Thu thập thông tin thống kê; Xử lý và tổng hợp thông tin thống kê; Phân tích và dự báo thông tin thống kê; Công bố, Phổ biến thông tin thống kê; Lưu trữ thông tin thống kê; Đánh giá chất lượng thông tin thống kê.

Quy chế được phối hợp dựa trên 5 nguyên tắc, 3 hình thức phối hợp: (1) Phối hợp trực tiếp: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung phối hợp thông qua các hình thức làm việc trực tiếp, công văn, thư điện tử và các hình thức phối hợp khác; (2) Tổ chức cuộc họp, hội thảo, tập huấn về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp trong hoạt động thống kê giữa Cục TTDL, các Vụ, các Đơn vị và Cục Thống kê; (3) Thành lập các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động thống kê.

Trong Hội thảo, các đại biểu đã tham gia tích cực đóng góp ý kiến, trao đổi đối với 02 Quy chế phối hợp.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện 02 Quy chế để đưa vào triển khai thực hiện đạt được hiệu quả cao./.

Toàn cảnh Hội thảo

Khương Duy