Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương dự Kỳ họp lần thứ 13 của Ủy ban Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN tại In-đô-nê-xia

Ngày 22/11/2023, tại In-đô-nê-xi-a, Cơ quan Thống kê In-đô-nê-xi-a phối hợp với Bộ phận Thống kê ASEAN tổ chức Phiên họp nội bộ Kỳ họp lần thứ 13 của Ủy ban Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS13). Cơ quan Thống kê In-đô-nê-xi-a và Cơ quan Thống kê Lào tham dự với tư cách đồng Chủ tịch ACSS13. Tham dự cuộc họp có thành viên của Ủy ban Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS), thành viên của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (SCPC), thành viên các Nhóm công tác của ASEAN; đại diện Bộ phận Thống kê (ASEANstats), Vụ Giám sát Hội nhập ASEAN (AIMD) của Ban Thư ký ASEAN.
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương dẫn đầu Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê Việt Nam tham dự cuộc họp. Cùng tham dự cuộc họp có bà Hoàng Thị Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế, thành viên Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (SCPC); bà Trần Thị Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê, thành viên Nhóm công tác ASEAN về phổ biến, chia sẻ, phân tích và truyền thông thống kê (WGDSA). 
Đại diện Ban Thư ký ASEAN và Thủ trưởng Cơ quan Thống kê các nước thành viên ASEAN chụp ảnh lưu niệm
Kỳ họp ACSS13 được tổ chức trực tiếp trở lại lần đầu tiên sau ba năm liền tổ chức bằng hình thức trực tuyến do đại dịch Covid-19. Tại kỳ họp, Thủ trưởng các cơ quan thống kê quốc gia ASEAN trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về: Kế hoạch chiến lược ACSS 2016-2025 và các kế hoạch công tác hàng năm; Tiến độ hài hòa hóa dữ liệu; Các vấn đề khác liên quan đến phát triển thống kê trong khu vực.
Khai mạc Phiên họp nội bộ là các bài phát biểu của bà Amalia Adininggar Widyasanti, Quyền Tổng cục trưởng Cơ quan Thống kê In-đô-nê-xi-a; Tiến sĩ Ahmad Zafarullah Abdul Jalil, Vụ trưởng, Vụ Giám sát Hội nhập ASEAN, của Ban thư ký ASEAN.
Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe những điểm nổi bật của Kỳ họp ACSS12, kết quả của Cuộc họp của Ủy ban Toàn thể (CoW) lần thứ 14 được tổ chức vào tháng 01/2023; Thông qua báo cáo đánh giá cuối kỳ Kế hoạch chiến lược ACSS giai đoạn 2016-2025, Tài liệu khái niệm về ước lượng khu vực nhỏ ACSS, Kết quả thực hiện Phần A của Nguyên tắc hoạt động thống kê ACSS, cũng như tăng cường  thực hiện Phần B và C của Nguyên tắc này trong năm 2024; Rà soát Chính sách và hướng dẫn về chia sẻ, phân tích và phổ biến dữ liệu; Kết quả sơ bộ về thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023; Giám sát và đánh giá việc thực hiện Chiến lược hành động của ACSS giai đoạn 2016-2025; Cập nhật các chỉ tiêu thống kê ASEAN…

Toàn thể các đại biểu dự họp chụp ảnh kỷ niệm

Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 13 của Ủy ban Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS13)