WTO và ESCAP đẩy mạnh xây dựng năng lực về nghiên cứu thương mại

Sẽ có 35 nhà nghiên cứutrẻ và các nhà hoạch định chính sách khu vực châu Á – Thái Bình Dương tham dự hội thảo xây dựng năng lực từ 12-16/9/2011 tại Yogyakarta, Indonesia do Ban thư ký ARTNeT thuộc Phòng Đầu tư và Thương mại của ESCAP, Tổ chức thương mại thế giới(WTO), phối hợp tổ chức vớiĐại học Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Hội thảo sẽ xem xét học thuyết thương mại “mới-mới” và sử dụng dữ liệu vi mô trong nghiên cứu thực nghiệm các vấn đề liên quan đến thương mại, cho phép các nhà phân tích của các nước đang phát triển xây dựng bộ dữ liệu và thực hiện phân tích mức cao, cần thiết cho sự hiểu biết những khó khăn về làm kinh doanh nói chung, và về xuất khẩu. Thông tin và tài liệu liên quan cho hội thảo này có thể truy cập tại địa chỉ trang web của  ESCAP (http://www.unescap.org/tid/artnet/mtg/cbtr7.asp.)
NTH
http://www.unescap.org/unis/What_s_Ahead/2011/sep/sep.asp