Tổng cục Thống kê tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, sáng ngày 7/7/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu. Tại điểm cầu Cơ quan TCTK có lãnh đạo Vụ, lãnh đạo cấp phòng thuộc các đơn vị của TCTK. Tại các điểm cầu của 63 Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và hai trường Cao đẳng Thống kê có lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo các phòng, ban, các Chi cục.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng TCTK Nguyễn Bình trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo nêu rõ, với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tổng cục và sự chủ động thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm của các đơn vị, toàn ngành đã triển khai chất lượng các nhiệm vụ được giao và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023, TCTK đã hoàn thành 44% nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chương trình công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kế hoạch công tác của TCTK, kết luận của Lãnh đạo Tổng cục.

Trên phần mềm quản lý công việc (Taskgov) tính đến ngày 30/6/2023, toàn Ngành đã giao 112.827 công việc, tăng 2,84% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó các đơn vị trực thuộc Tổng cục là 2.719 công việc, giảm 14,39%; các đơn vị sự nghiệp là 373 công việc, giảm 9,47% và các Cục Thống kê tỉnh, thành phố thuộc trung ương là 109.735 công việc, tăng 3,40%. Số công việc hoàn thành đúng hạn đạt 87,1%, hoàn thành trễ hạn là 9,1%, chưa hoàn thành trễ hạn là 3,0%, chưa hoàn thành (còn hạn) 0,8%.

Tổng cục Thống kê tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 2

Chánh Văn phòng TCTK Nguyễn Bình đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành Thống kê đã triển khai 4 nhiệm vụ quan trọng gồm: Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức, viên chức năm 2023; Hoàn thiện Quyết định thay thế Quyết định số 10/2020/QĐ của Thủ tướng Chính phủ trình Bộ trưởng gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Báo cáo cũng nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện hoàn thành, đó là:

Một là, hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, triển khai thực hiện Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, đã hoàn thiện và trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; Hoàn thiện Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh của Việt Nam sau khi được Vụ Pháp chế thẩm định ngày 20/4/2023 để trình Bộ trưởng; Ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2023 của TCTK (Quyết định số 232/QĐ-TCTK ngày 16/02/2023).

Hai là, biên soạn và phổ biến thông tin Thống kê: Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình kinh tế – xã hội (KTXH) trong nước và thế giới để xây dựng báo cáo tình hình KTXH hàng tháng, quý I, quý II và 6 tháng năm 2023 kịp thời, chất lượng; biên soạn số liệu GDP, GRDP quý I, quý II; xây dựng và cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế, lạm phát phục vụ công tác quản lý điều hành của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ và Lãnh đạo Bộ, ban, ngành và địa phương; Cập nhật số liệu năm 2022 theo Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển KTXH phục vụ Hội nghị giữa nhiệm kỳ của các cấp ủy Đảng; Tiếp tục xử lý số liệu điều tra phục vụ lập bảng IO và xây dựng hệ số chi phí trung gian…

Ba là, chủ động kết nối, tăng cường khai thác dữ liệu hành chính từ các sở, ban ngành ở địa phương, bộ ngành ở TW; tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống sản xuất thông tin thống kê điện tử.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành đã tổ chức 103 hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thống kê và các văn bản liên quan với 5.607 lượt người tham dự; tổ chức 73 hội nghị phổ biến kiến thức thống kê với 3.728 lượt người tham dự; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thống kê qua việc lồng ghép với 341 cuộc tập huấn nghiệp vụ điều tra với 22.090 lượt người tham dự. Đối tượng tham dự chủ yếu là công chức ngành Thống kê; lãnh đạo, công chức các cơ quan, đơn vị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thống kê cấp xã, kế toán doanh nghiệp, điều tra viên thống kê.

Bốn là, hoàn thành công tác thu thập, kiểm tra, xử lý dữ liệu và tổng hợp số liệu các cuộc điều tra thống kê; tiếp tục ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và sản xuất thông tin thống kê. Tổ chức 10 cuộc điều tra tháng, 4 cuộc điều tra quý và 3 cuộc điều tra năm. Trong đó, có 3 cuộc điều tra tháng triển khai theo phương án mới và 5 cuộc điều tra thay đổi phương pháp thu thập thông tin từ phiếu giấy sang webform và CAPI…

Năm là, kiện toàn tổ chức, đảm bảo biên chế; tăng cường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê: Hoàn thành tổ chức thi tuyển công chức năm 2023…

Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý tài chính và đầu tư xây dựng trong hoạt động thống kê.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn Ngành đã triển khai thực hiện 200 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó: Thanh tra 158 cuộc, kiểm tra 42 cuộc. Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu các phương án điều tra10, kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ (tuyên truyền; thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê).

Thực hiện công tác Thống kê trong 6 tháng đầu năm còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như: Nhân lực làm công nghệ thông tin thiếu, nhiều phần mềm cần hoàn thiện trong cùng thời điểm đầu năm do vậy một số phần mềm không đảm bảo tiến độ, ảnh hưởng đến công tác thu thập và xử lý thông tin; Chưa có cơ sở dữ liệu tập trung, chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị bên ngoài chủ yếu theo hình thức thủ công; Nguồn kinh phí cho hoạt động sự nghiệp ngày càng hạn hẹp, gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và trả lương cho viên chức của đơn vị sự nghiệp…

Báo cáo cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, TCTK tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; Phân tích và dự báo thống kê; Điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra; Phương pháp chế độ và quản lý khoa học; Ứng dụng công nghệ thông tin; Thực hiện các chương trình, đề án và Chiến lược phát triển Thống kê; Công tác phối hợp với Bộ, ngành; Công tác pháp chế, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến, đề xuất; Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các Vụ giải đáp các thắc mắc và kiến nghị của các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ.

Cho ý kiến tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đã đề cập tới khó khăn trong công tác thi tuyển, tuyển dụng và đào tạo xây dựng đội ngũ nhân lực cho ngành Thống kê; cần tăng cường hơn nữa sử dụng dữ liệu hành chính, đặc biệt ở khối địa phương. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Dương chia sẻ, ngành Thống kê đang trong quá trình đổi mới do đó nhu cầu tập huấn cần tiếp tục được quan tâm. Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu yêu cầu rà soát rõ hơn về các đầu công việc tại các đơn vị; và đưa ra các ý kiến triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như: Thông tư tăng trưởng xanh, khung chiến lược và số liệu điều tra trong đó nhấn mạnh tới điều tra doanh nghiệp…

Kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cán bộ công chức, viên chức toàn ngành trong việc thực hiện nội dung công việc đòi hỏi cả về chất lượng và thời gian; Yêu cầu các đơn vị khắc phục khó khăn, tập trung giải quyết các công việc còn nợ đọng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ động hơn nữa nắm bắt tình hình trong nước và thế giới phục vụ công tác chuyên môn và tập trung triển khai tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đảm bảo chất lượng và tiến độ./.