Cuộc họp lần thứ 9 của Nhóm công tác thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ (WGSITS 9)

Trong 2 ngày 23-24/8/2022, Nhóm công tác về thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ (WGSITS) của Tổng cục Thống kê đã tham dự Cuộc họp lần thứ 9 của Nhóm công tác thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ (WGSITS 9) do Thống kê ASEAN (ASEANstats) thuộc Ban thư ký ASEAN tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Cuộc họp do Cơ quan thống kê Singapore chủ trì cùng với sự tham dự của thành viên nhóm WGSITS của cơ quan thống kê quốc gia, ngân hàng trung ương và các cơ quan liên quan của các nước thành viên ASEAN. Đây là cuộc họp thường niên được tổ chức mỗi năm một lần, nhằm cập nhật, đánh giá tiến độ thực hiện các kế hoạch hoạt động của nhóm WGSITS.

Hình ảnh cuộc họp tại các điểm cầu trực tuyến

Tại các phiên họp cụ thể, nhóm WGSITS của Tổng cục Thống kê đã cùng các đại biểu đánh giá và giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động của nhóm WGSITS giai đoạn 2016-2025, trong đó, các nước thành viên cùng cập nhật tiến độ thực hiện và những thách thức trong việc thu thập và thực hiện số liệu thống kê thương mại dịch vụ quốc tế (SITS), bao gồm cả những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra. Bộ phận Thống kê ASEAN (ASEANstats) hướng dẫn phương pháp luận về thương mại dịch vụ ASEAN.

Các đại biểu đồng thời thảo luận về các nội dung: Tình trạng gửi dữ liệu và phổ biến dữ liệu thống kê thương mại dịch vụ quốc tế (SITS); Việc thực hiện Khung ASEAN – Trợ giúp – ASEAN; Kết quả của các biện pháp tự đánh giá về Quy trình thống kê (Phần B) và Đầu ra thống kê (Phần C) của Bộ Quy tắc thực hành ACSS;Cập nhật thông tin trong sổ tay cán cân thanh toán và sổ tay thống kê về thương mại quốc tế dịch vụ; Cập nhật siêu dữ liệu SITS; Chương trình nghị sự nâng cao năng lực liên quan đến công tác thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ và các hoạt động liên quan đến SITS được hỗ trợ bởi Dự án ARISE Plus và thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp WGSITS trong năm tiếp theo./.