Hoàn thiện nội dung, phương pháp áp dụng trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 11.2010 210 KB 319