Hội nghị quốc tế về học tập thống kê trực quan

Hội nghị quốc tế về học tập thống kê trực quan sẽ được tổ chức từ ngày 03-04 tháng 7 năm 2023 tại Praha, Cộng hòa Séc.

Hội nghị quốc tế về học tập thống kê trực quan nhằm mục đích tập hợp các nhà khoa học hàn lâm, nhà nghiên cứu và học giả nghiên cứu hàng đầu để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của họ trong các khía cạnh khác nhau của học tập trong thống kê trực quan. Nó cũng cung cấp một nền tảng liên ngành chính cho các nhà nghiên cứu, học viên và nhà giáo dục để trình bày và thảo luận về những đổi mới, xu hướng và mối quan tâm mới nhất trong lĩnh vực học tập thống kê trực quan, cũng như những thách thức thực tế gặp phải và các giải pháp được áp dụng.

Các tác giả triển vọng được khuyến khích đóng góp và giúp định hình hội nghị bằng cách gửi các bản tóm tắt nghiên cứu, bài báo và áp phích điện tử của họ. Ngoài ra, những đóng góp nghiên cứu chất lượng cao mô tả các kết quả ban đầu và chưa được công bố của công việc mang tính khái niệm, mang tính xây dựng, thực nghiệm, thử nghiệm hoặc lý thuyết trong tất cả các lĩnh vực học thống kê trực quan đều được mời trình bày tại hội nghị. Hội nghị thu hút sự đóng góp của các bản tóm tắt, bài báo và áp phích điện tử đề cập đến chủ đề và chủ đề của hội nghị, bao gồm các số liệu, bảng và tài liệu tham khảo cho tài liệu nghiên cứu mới.

Tất cả các tài liệu hội nghị đã gửi sẽ được phản biện độc lập bởi ba nhà phê bình có thẩm quyền. Kỷ yếu hội nghị được lập chỉ mục trong Open Science IndexGoogle ScholarSemantic ScholarZenedoOpenAIRE, BASE, WorldCATSherpa/RoMEO và các cơ sở dữ liệu chỉ mục khác. Các chỉ số nhân tố tác động (https://waset.org/page/impact-factor).

Hội nghị quốc tế về học thống kê trực quan phối hợp với số đặc biệt về học thống kê trực quan. Một số bài báo toàn văn có tác động cao được chọn cũng sẽ được xem xét cho số đặc biệt. Tất cả các bài báo đã gửi sẽ có cơ hội được xem xét cho số đặc biệt này. Việc lựa chọn bài báo sẽ diễn ra trong quá trình phản biện kín và giai đoạn trình bày tại hội nghị. Các bài báo đã gửi có thể không được xem xét cho bất kỳ tạp chí hoặc ấn phẩm nào khác. Quyết định cuối cùng về việc lựa chọn bài báo sẽ được đưa ra dựa trên báo cáo bình duyệt chung của biên tập viên khách mời và tổng biên tập. Toàn văn các bài báo được chọn sẽ được xuất bản trực tuyến miễn phí.

Chi tiết xem tại: https://waset.org/visual-statistical-learning-conference-in-july-2023-in-prague

 Bàn Hường (Lược dịch)

Nguồn:https://waset.org/visual-statistical-learning-conference-in-july-2023-in-prague