Hội nghị quốc tế về khoa học toán học và thống kê (ICMSS) 2023

Hội nghị quốc tế về khoa học toán học và thống kê (ICMSS) 2023 diễn ra vào ngày 10-11 tháng 7 năm 2023 tại Paris, Pháp. Hội nghị Nghiên cứu Quốc tế là một tổ chức liên kết chuyên tập hợp một số lượng đáng kể các sự kiện học thuật đa dạng để trình bày trong chương trình hội nghị.

Hội nghị nhằm tập hợp các nhà khoa học hàn lâm, nhà nghiên cứu và học giả nghiên cứu hàng đầu để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cũng như kết quả nghiên cứu của họ về tất cả các khía cạnh của toán sinh học, thống kê sinh học, tin sinh học và kỹ thuật sinh học. Cung cấp một nền tảng liên ngành hàng đầu cho các nhà nghiên cứu, học viên và nhà giáo dục để trình bày và thảo luận về những đổi mới, xu hướng và mối quan tâm gần đây nhất cũng như những thách thức thực tế gặp phải và các giải pháp được áp dụng.

Tất cả các tài liệu hội nghị đã gửi sẽ được phản biện bởi ba nhà phê bình có thẩm quyền. Kỷ yếu hội nghị được đánh giá độc lập và được lập chỉ mục trong Open Science Index, Google Scholar, Semantic Scholar, Zenedo, OpenAIRE, BASE, WorldCAT, Sherpa/RoMEO.

Hội nghị quốc tế về khoa học toán học và thống kê đã hợp tác với số tạp chí đặc biệt về khoa học toán học và thống kê . Một số bài báo có ảnh hưởng lớn được lựa chọn cũng sẽ được xem xét cho các số tạp chí đặc biệt. Tất cả các bài báo đã gửi sẽ có cơ hội được xem xét cho số tạp chí đặc biệt này. Việc lựa chọn bài báo sẽ được thực hiện trong quá trình phản biện kín cũng như ở giai đoạn trình bày tại hội nghị. Các bài báo đã gửi không được xem xét bởi bất kỳ tạp chí hoặc ấn phẩm nào khác trước đó. Quyết định cuối cùng cho việc lựa chọn bài báo sẽ được đưa ra dựa trên các báo cáo đánh giá phản biện của các biên tập viên khách mời và tổng biên tập. Các bài báo toàn văn chọn lọc sẽ được xuất bản miễn phí.

Với sự tham gia của các tác giả, học giả và các nhà nghiên cứu hàng đầu đóng góp ý kiến về một số chủ đề của hội nghị bao gồm:

Ứng dụng toán học

Thống kê áp dụng

Thống kê sinh học

Thống kê kinh doanh

Thống kê tính toán

Các lĩnh vực liên ngành của toán học

Thống kê giáo dục

Thống kê môi trường

Thống kê công nghiệp

Logic cho toán học và khoa học máy tính

Thống kê toán học

Thống kê y tế

Mô hình thống kê

Chi tiết xem tại: https://waset.org/mathematical-and-statistical-sciences-conference-in-july-2023-in-paris

Thu Hương (dịch)

Nguồn: https://waset.org/mathematical-and-statistical-sciences-conference-in-july-2023-in-paris