Hội thảo tham vấn Dự thảo Bộ chỉ tiêu tăng trưởng xanh Việt Nam

Trong 2 ngày (từ ngày 16 -17/9/2022) tại Vĩnh Phúc, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Cơ quan hợp tác và phát triển kinh tế Đức (GIZ) đã tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Bộ chỉ tiêu tăng trưởng xanh (TTX) Việt Nam. Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có đại diện các Bộ, ngành và các Tổ chức quốc tế: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF); các chuyên gia kinh tế trong nước, chuyên gia GIZ; các thành viên trong tổ biên tập.

Phát biểu khai mạc hội thảo Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu nhấn mạnh về sự cần thiết xây dựng Bộ chỉ tiêu TTX cho Việt Nam. Ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về TTX giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, thay thế cho “Chiến lược quốc gia về TTX giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2050” tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Chiến lược mới đã đưa ra các định hướng phát triển theo ngành, lĩnh vực chủ yếu và gắn trách nhiệm cho từng Bộ, ngành; lượng hóa khá rõ ràng một số mục tiêu chung. Ngoài ra, các giải pháp, nhiệm vụ của các Bộ, ngành nhằm đạt được các mục tiêu của Chiến lược lại tiếp tục được cụ thể hóa qua các hoạt động chi tiết trong Kế hoạch hành động quốc gia về TTX theo Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/7/2022, Trên cơ sở Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia mới được ban hành, Bộ chỉ tiêu TTX cần thiết có những điều chỉnh phù hợp để bám sát hơn việc triển khai và kết quả thực hiện mục tiêu Chiến lược. Bên cạnh đó, để có thể đánh giá tổng hợp, đầy đủ các chiều quan sát và so sánh việc triển khai thực hiện Chiến lược ở các cấp, các ngành và địa phương cần thiết xây dựng một chỉ tiêu tổng hợp trên cơ sở Bộ chỉ tiêu TTX. Do đó, việc xây dựng và hoàn thiện Bộ chỉ tiêu TTX cho Việt Nam cũng như xây dựng chỉ tiêu tổng hợp TTX là thực sự cần thiết.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK) là đơn vị chủ trì xây dựng Bộ chỉ tiêu TTX và triển khai thí điểm “Chỉ số TTX tổng hợp”. Trên cơ sở Bộ chỉ tiêu TTX đã xây dựng cho Chiến lược cũ, rà soát, phát triển, cập nhật mới những chỉ tiêu liên quan đến TTX của các Bộ, ngành; nghiên cứu, kế thừa và tích hợp các bộ chỉ tiêu liên quan đến TTX của quốc tế, TCTK đã dự thảo Bộ chỉ tiêu TTX cho Việt Nam và Chỉ tiêu TTX tổng hợp. Vì vậy, Bộ chỉ tiêu này cần được rà soát, phân tích kỹ nội dung, phân nhóm, phân tổ phù hợp với nội hàm của 4 mục tiêu cụ thể (trong đó định lượng được 16 chỉ tiêu cụ thể) và 10 định hướng Chiến lược TTX, kết hợp với chỉ tiêu TTX tổng hợp phải bảo đảm phục vụ việc đánh giá Chiến lược quốc gia về TTX giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2050.

Theo Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu, mục đích của Bộ chỉ tiêu TTX nhằm thiết lập một hệ thống chỉ tiêu thống kê về TTX nhằm mô tả, phản ánh và đánh giá mức độ “xanh hóa” trong các hoạt động kinh tế, xã hội và môi trường của Việt Nam; đồng thời phản ánh khả năng thích ứng của xã hội trước những thay đổi ngày một rõ nét trong môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội. Cung cấp Bộ công cụ giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về TTX giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050, đồng thời là cơ sở xây dựng các chính sách TTX trong tương lai. Cung cấp công cụ giám sát, đánh giá việc thực hiện các cam kết quốc tế về môi trường của Việt Nam. Đảm bảo lồng ghép với các mục tiêu phát triển bền vững, phát triển xanh của quốc tế. Đảm bảo tính so sánh quốc tế của các số liệu thống kê của Việt Nam. Nâng cao vị thế của Việt Nam với các tổ chức quốc tế.

Trên cơ sở các căn cứ pháp lý, căn cứ khoa học và thực tiễn công tác thống kê, Lãnh đạo TCTK đã giao Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia (TKQG) chủ trì dự thảo Bộ chỉ tiêu thống kê TTX. Trên cơ sở Bộ chỉ tiêu TTX đã được xây dựng cho Chiến lược cũ, Vụ TKQG đã kết hợp với các chuyên gia trong nước và tham vấn các chuyên gia GIZ thực hiện rà soát chi tiết, cập nhật các căn cứ pháp lý mới, nghiên cứu các bộ chỉ tiêu có liên quan của các Bộ, ngành mới ban hành từ 2019 trở lại đây để bổ sung và hoàn thiện chỉ tiêu thống kê TTX nhằm bảo đảm đáp ứng được các mục tiêu cụ thể, các định hướng chi tiết của Chiến lược giai đoạn 2021-2030.

Để tiếp tục hoàn thiện Bộ chỉ tiêu cũng như tính khả thi của Bộ chỉ tiêu, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cho biết, TCTK phối hợp với GIZ tổ chức Hội thảo với mong muốn các đại biểu tham dự hội thảo tập trung góp ý về nội hàm Bộ chỉ tiêu đã đủ thể hiện mức độ xanh hóa của nền kinh tế thông qua “thay đổi cơ cấu kinh tế – đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh” của toàn nền kinh tế và ngành, lĩnh vực hay chưa? đồng thời đánh giá tổng thể – xác định các tồn tại, hạn chế của Bộ chỉ tiêu, định hướng xây dựng khung giám sát và đánh giá quốc gia về TTX. Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cũng đề nghị Vụ TKQG ghi chép các góp ý để bổ sung, hoàn thiện Dự thảo bộ chỉ tiêu.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo các đại biểu đã nghe đại diện Vụ TKQG trình bày Tổng quan dự thảo Bộ chỉ tiêu TTX Việt Nam; Định hướng xây dựng và triển khai Chỉ số TTX tổng hợp. Theo đó, tổng quan dự thảo Bộ chỉ tiêu TTX Việt Nam tập trung vào 4 nội dung gồm: Căn cứ xây dựng; Dự thảo Bộ chỉ tiêu TTX Việt Nam; Mối liên hệ giữa 02 bộ chỉ tiêu: TTX với VSDG; Khoảng Trống thông tin.

Theo kế hoạch chương trình, trong hai ngày hội thảo sẽ dành thời gian để các đại biểu tiến hành chia nhóm thảo luận tập trung xin ý kiến vào dự thảo Bộ chỉ tiêu; đánh giá tổng thể các tồn tại, hạn chế của dự thảo Bộ chỉ tiêu nhằm hỗ trợ định hướng xây dựng khung giám sát và đánh giá quốc gia về TTX. Sau phần thảo luận nhóm các nhóm trình bày kết quả thảo luận và danh mục các chỉ tiêu TTX cùng metadata do nhóm đề xuất.

Tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cũng đã điểu hành hội thảo tiến hành thảo luận chung về Danh mục tổng hợp các chỉ tiêu TTX cùng metadata và thảo luận nhóm về Định hướng xây dựng và triển khai Chỉ số TTX tổng hợp và bế mạc hội thảo./.