Khi nào thì dữ liệu hành chính đủ tốt để thay thế thông tin thống kê? Một chỉ tiêu chất lượng dựa trên so sánh tổng điều tra

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai 5So5.2020 1 MB 1472