Mô tả phân phối của tập dữ liệu MODE, MEDIAN, MEAN

Để mô tả phân phối của tập dữ liệu, chúng ta sử dụng các giá trị mode, median, mean, khoảng biến thiên, phương sai và độ lệch chuẩn để cung cấp thông tin của một tập dữ liệu, do Viện Khoa học Thống kê thực hiện.