Đề án đổi mới hoạt động khoa học thống kê của Viện Khoa học Thống kê (Ban hành kèm theo Quyết định số 416/2004/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

Tập tin Kích thước tập tin Tải xuống
pdf Bai1So 5-2004 153 KB 24