Đánh giá lại tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng năm 2018, theo ông, động lực nào giúp nền kinh tế tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2007?

Câu hỏi: (PV Mạnh Bôn – Báo đầu tư) Đánh giá lại tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng năm 2018, theo ông, động lực nào giúp nền kinh tế tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2007?

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, TCTK)

Đây là thành quả của quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế theo chiều hướng tích cực. Cơ cấu kinh tế Việt Nam năm 2018 tiếp tục chuyển dịch theo xu hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế không chỉ diễn ra ở các ngành kinh tế, mà những năm gần đây, xu hướng chuyển đổi trong nội bộ ngành cũng diễn ra tích cực.

Cụ thể, trong sản xuất nông nghiệp, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ loại cây có giá trị thấp sang loại cây có giá trị cao hoặc nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả rõ rệt. Cơ cấu sản xuất được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương và cả nước, gắn với nhu cầu thị trường. Một số nông sản lớn, chủ lực đã khẳng định được vị thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới, bảo đảm đứng vững khi hội nhập quốc tế.

Lĩnh vực công nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao và giá trị xuất khẩu lớn, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng dần qua các năm. Khu vực dịch vụ được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung đầu tư cơ sở vật chất và phát triển đa dạng các sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm có năng lực cạnh tranh. Trong đó, một số ngành dịch vụ được hiện đại hóa, hình thành các sản phẩm dịch vụ hiện đại, chất lượng cao như dịch vụ y tế, bảo hiểm.