Mục đích của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì? Ông đánh giá thế nào về tầm quan trọng của đợt Tổng điều tra dân số lần thứ 5 này?

Câu hỏi: (PV Báo Nhân dân) Thưa ông Nguyễn Tuấn Anh, mục đích của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì? Ông đánh giá thế nào về tầm quan trọng của đợt Tổng điều tra dân số lần thứ 5 này?

Trả lời:

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động (TCTK)

Xin nói rõ rằng, Tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐTDS và NƠ) là Tổng điều tra thống kê quốc gia được thực hiện 10 năm một lần, với quy mô lớn nhất trong các cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia.

TĐTDS và NƠ năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, phục vụ việc tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được quy định trong Luật Thống kê; phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. TĐTDS và NƠ năm 2019 cũng đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030.

Bên cạnh đó, Tổng điều tra còn phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.