Nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức của Cục Thống kê cấp tỉnh phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Tổng cục Thống kê

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 8. 2.2.5-CS2017 145 KB 689