Báo cáo kết quả thực hiện công khai số liệu quyết toán năm 2022 theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Viện Khoa học Thống kê báo cáo kết quả thực hiện công khai số liệu quyết toán năm 2022 tại Quyết định số 18/QĐ-VTKE ngày 03/7/2023 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê.

Viện Khoa học Thống kê đã triển khai tới toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của việc thực hiện công khai số liệu quyết toán theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qua hình thức công khai trên Website Viện Khoa học Thống kê

Viên chức, người lao động trong đơn vị cũng đã hiểu, nắm chắc và đầy đủ về nội dung công khai, các hình thức công khai và thời điểm công khai.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf QD quyet toan cong khai 2022 1 MB 160