Bảo vệ đề cương đề tài: Nghiên cứu nội dung và giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Hệ thống Thống kê tập trung

Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-VTKE ngày 18/4/2012 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, ngày 25/5/2012 tại Viện Khoa học Thống kê, Hội đồng xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài do Thạc sỹ Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê, làm chủ tịch Hội đồng chủ trì, đã họp xét duyệt đề cương và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài cấp Cơ sở: “Thực trạng nhân lực ngành Thống kê và đề xuất chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020”.

Tiến trình đổi mới, tăng cường hội nhập đã đặt ra thách thức lớn đối với đất nước, trong đó có ngành Thống kê nói riêng.  Đến ngày 31/3/2012, Tổng cục Thống kê có 5405 công chức, viên chức, tuy nhiên lực lượng này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu công việc với khối lượng cao như hiện nay. Số cán bộ công chức được đào tạo đúng chuyên ngành Thống kê ít, chỉ chiếm khoảng 29%, đặc biệt là ở Cục Thống kê các tỉnh, thành phố. Do đó đề tài “Thực trạng nhân lực ngành Thống kê và đề xuất chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020” được các thành viên Hội đồng nhất trí đánh giá là đề tài có tính cấp thiết và thực tiễn cao.

Tổng hợp ý kiến đóng góp từ các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đề cương nghiên cứu đề tài được Hội đồng nhất trí thông qua với điều kiện sửa chữa bổ sung theo hướng sau:

(i). Tên đề tài: Nghiên cứu nội dung và giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Hệ thống Thống kê tập trung.

(ii). Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu nội dung, hướng phát triển nguồn nhân lực của Hệ thống Thống kê tập trung, đề xuất giải pháp để phát triển nguồn nhân lực ấy.

(iii). Nội dung nghiên cứu của đề tài:

– Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc phát triển nguồn nhân lực của Hệ thống Thống kê tập trung (có bổ sung kinh nghiệm quốc tế);

– Đề xuất nội dung phát triển nguồn nhân lực;

– Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực;

– Xây dựng lộ trình thực hiện nội dung và giải pháp này;

(iv). Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Trí Duy – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Tổng cục Thống kê.

Lệ Hằng