Các cuộc họp mùa xuân của PARIS21 – Hệ sinh thái dữ liệu cho hành động vì khí hậu

Biến đổi khí hậu là một mối quan tâm về môi trường, xã hội, kinh tế và chính trị. Các cuộc họp mùa xuân PARIS21 2022 sẽ có một loạt các sự kiện trực tuyến trong suốt hai ngày và triệu tập các chuyên gia liên ngành từ các nền tảng khác nhau, các nhà hoạch định chính sách, cơ quan thống kê quốc gia, xã hội dân sự và viện nghiên cứu để chia sẻ quan điểm và thực hành tốt, thu hẹp khoảng cách về kiến ​​thức thể chế và xác định các cách thức hoạt động của khí hậu dựa trên việc sử dụng dữ liệu.

PARIS21, cùng với các đối tác của mình cam kết xây dựng hệ sinh thái dữ liệu hiện đại và có khả năng phục hồi nhằm khai thác giá trị của dữ liệu cho các hoạt động biến đổi khí hậu. Cuộc họp này sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc về những thách thức và cơ hội chính liên quan đến sản xuất và sử dụng dữ liệu biến đổi khí hậu ở các quốc gia có năng lực thấp, đồng thời thảo luận về tiềm năng của cách tiếp cận hệ sinh thái dữ liệu tích hợp. Cuộc họp sẽ dựa trên các bài học kinh nghiệm từ Hội thảo chuyên gia PARIS21 về Hệ sinh thái dữ liệu biến đổi khí hậu vào tháng 12 năm 2021. Cuộc họp sẽ được tổ chức  từ ngày 05-06 tháng 4 năm 2022. Mục tiêu của cuộc họp là:

  • Hiểu sự cần thiết của cách tiếp cận hệ sinh thái dữ liệu tích hợp về biến đổi khí hậu và cách nó có thể đóng góp vào hoạt động trong các lĩnh vực chính sách khác nhau và cho các mục đích xuyên suốt (Ngày 1)
  • Tăng cường học hỏi về thực tế của bối cảnh dữ liệu khí hậu hiện tại trong bối cảnh mong manh và hạn chế về năng lực, đồng thời xác định các cách để phát triển hệ sinh thái dữ liệu khí hậu bền vững (Ngày 2)

Thông tin chi tiết về Chương trình làm việc và đăng ký tham dự xem tại: https://paris21.org/news-center/news/paris21-spring-meetings-data-ecosystems-climate-action

Phương Hoa (dịch)

Nguồn: https://paris21.org/news-center/news/paris21-spring-meetings-data-ecosystems-climate-action