Các khóa đào tạo thống kê tại Viện nghiên cứu và Đào tạo Thống kê Nhật Bản

Mục đích của Viện nghiên cứu và Đào tạo Thống kê Nhật Bản là thúc đẩy sự phát triển và phổ biến kiến thức thống kê, đóng góp vào sự phát triển của các hệ thống thống kê ở Nhật Bản cũng như toàn cầu. Viện nghiên cứu và Đào tạo Thống kê Nhật Bản thực hiện bốn chức năng chính là: Nghiên cứu thống kê, Đào tạo thống kê, Biên soạn và xuất bản các niên giám và kỷ yếu thống kê, và dịch vụ thư viện thống kê.

Viện nghiên cứu và Đào tạo Thống kê Nhật Bản cung cấp các khóa học đào tạo thống kê khác nhau cho nhân viên của chính phủ và chính quyền địa phương với mục đích truyền đạt kiến ​​thức và kỹ năng thống kê trong các nhiệm vụ như biên soạn số liệu thống kê, phân tích thống kê, và sử dụng dữ liệu thống kê.

Về nội dung đào tạo có các khóa đào tạo toàn diện, các khóa học theo chủ đề và các khóa học theo chuyên ngành. Về hình thức đào tạo có đào tạo tập trung và trực tuyến. Về thời gian đào tạo, khóa học toàn diện có thời gian dài nhất là 3 tháng, các khóa học theo chủ đề có thời gian là 1 tuần, và các khóa học theo chuyên ngành có thời gian đào tạo từ 3-4 ngày. Khóa đào tạo trực tuyến với hai hình thức: tại nơi làm việc (qua máy tính) là 15 ngày, và đào tạo tập trung trong 2 ngày. Dưới đây là các khóa đào tạo trong năm tài chính 2011:

1. Khóa đào tạo toàn diện (3 tháng): nhằm mục đích trang bị kiến thức toàn diện về lý thuyết và kỹ năng phân tích cần thiết về thống kê trong các lĩnh vực quản lý hành chính khác nhau.

Khóa đào tạo toàn diện liên quan đến kiến thức và lý thuyết thống kê, các kỹ năng phân tích yêu cầu đối với lập kế hoạch chính sách và đánh giá trong nhiều lĩnh vực quản lý khác nhau, xây dựng các kỹ năng áp dụng mở rộng.

2. Các khóa học theo chủ đề (1 tuần): nhằm mục đích trang bị kiến ​​thức, lý thuyết và kỹ năng phân tích thống kê theo chủ đề như: Thiết kế điều tra thống kê, ước tính dân số, tài khoản quốc gia và các tỉnh/phủ. Với các chủ đề cụ thể như sau:

–        Thiết kế điều tra thống kê: khóa học nhằm trang bị kiến thức thực hành trong việc lập kế hoạch và thiết kế các cuộc điều tra thống kê, điều tra dư luận và thiết kế mẫu.

–        Ước lượng tổng thể: khóa học nhằm trang bị kiến thức thực hành và kỹ năng trong việc ước lượng tổng thể sử dụng dữ liệu thống kê khác nhau

–        Dự báo kinh tế: khóa học nhằm trang bị kiến thức thực hành và kỹ năng trong dự báo kinh tế sử dụng dữ liệu kinh tế khác nhau

–        Giới thiệu thống kê sử dụng máy vi tính: khóa học nhằm trang bị các kỹ năng cơ bản, các hàm của bảng tính excel để tính thống kê và trong việc tạo ra các bảng biểu và đồ thị, kiến thức cơ bản về việc sử dụng các hệ thống thông tin thống kê địa lý (GIS)

–        Phân tích thống kê sử dụng máy vi tính: khoá đào tạo cho các cá nhân đã có các kỹ năng về các hàm của bảng tính Excel để tính các thống kê, nghiên cứu các phương pháp phân tích và sử dụng hệ thống thông tin thống kê địa lý (GIS)

–        Tài khoản quốc gia và tài khoản các tỉnh/ phủ: khóa học nhằm trang bị kiến thức lý thuyết về việc ước tính và các phương pháp phân tích tài khoản quốc gia, tài khoản tỉnh/ phủ

–        Cấu trúc bảng I-O và phân tích tác động kinh tế sử dụng các bảng I-O: khóa học trang bị kiến thức về tài khoản quốc gia và tài khoản các quận, các bảng I-O, cấu trúc Bảng I-O và các phương pháp phân tích để ước tính tác động kinh tế sử dụng các bảng I-O

3. Các khóa học chuyên ngành (3-4 ngày): Các khóa học chuyên ngành nhằm mục đích trang bị  kiến thức thống kê cơ bản cần thiết cho công việc thực tế, kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong các lĩnh vực thống kê ở các dạng khác nhau, cụ thể như sau:

–        Khóa đào tạo thống kê cho các nhân viên: trang bị kiến thức thống kê cơ bản

–        Khóa đào tạo thống kê cho các chuyên viên: trang bị kiến thức thống kê theo yêu cầu công việc và nghiên cứu áp dụng thống kê để giải quyết các vấn đề trong các nghiên cứu.

–        Giới thiệu về thống kê kinh tế: trang bị kiến thức cơ bản, lý thuyết và các phương pháp phân tích thống kê kinh tế như Tài khoản quốc gia, kinh tế hộ gia đình và thống kê giá.

–        Phân tích khu vực và giới thiệu hệ thống thông tin địa lý (GIS): trang bị kiến thức cơ bản về GIS thống kê và các phương pháp phân tích số liệu sử dụng phần mềm GIS.

–        Các phương pháp thống kê sử dụng để đánh giá hành chính: trang bị kiến thức thống kê cơ bản, lý thuyết và phân tích số liệu theo yêu cầu đánh giá hành chính trong chính quyền trung ương và chính quyền địa phương.

–        Giới thiệu sử dụng số dữ liệu vi mô với phần mềm phân tích thống kê“R”: trang bị  kiến thức cơ bản và các kỹ năng sử dụng dữ liệu vi mô, giúp cán bộ tham gia trong chỉ đạo điều tra biết được các khoản mục có tính đến việc cung cấp số liệu vi mô.

–        Khóa đào tạo điều tra thống kê cơ bản (trực tuyến -15 ngày và tập trung-2 ngày): dành cho các cán bộ mới tham gia trong công việc thống kê, trang bị những kiến thức và lý thuyết thống kê cơ bản nhất.

–        Khóa đào tạo điều tra thống kê nâng cao: giành cho các cán bộ đã có kiến thức cơ bản và lý thuyết, trang bị kiến thức phân tích và lý thuyết.

–        Hội thảo đào tạo thống kê khu vực: được thiết kế cho các khu vực (tập trung vào các tỉnh cụ thể) trang bị kiến thức thống kê cơ bản và khuyến khích phổ biến kiến thức thống kê.

NTH

Nguồn: http://www.stat.go.jp/training/english/e-index.htm