Cuộc họp chuyên gia UNECE về nguồn và thu thập dữ liệu thống kê 2024

Cuộc họp chuyên gia UNECE về nguồn và thu thập dữ liệu thống kê 2024 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 5 năm 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Cuộc họp chuyên gia sẽ nghiên cứu các chủ đề quan trọng trong việc thu thập dữ liệu thống kê bao gồm thu thập thông tin hỗn hợp/đa phương thức, các nguồn dữ liệu thay thế và bối cảnh phát triển của các cách thức phỏng vấn. Trong bối cảnh kinh tế xã hội thay đổi, nhu cầu về các giải pháp đổi mới chưa bao giờ cấp bách hơn thế. Ngoài các chủ đề quan trọng này, cuộc họp cũng sẽ đề cập đến vai trò biến đổi của các phương pháp tiếp cận đổi mới như AI tạo sinh (Generative AI), đóng vai trò như một hệ số nhân để nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của các hoạt động thu thập dữ liệu hiện đại. Do vậy, mục đích của cuộc họp là khuyến khích nỗ lực hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra lộ trình hướng tới một khuôn khổ vững chắc và thích ứng hơn để thu thập dữ liệu thống kê.

Cuộc họp chuyên gia sẽ bao gồm các chủ đề sau:

  1. Cách tiếp cận thu thập thông tin hỗn hợp/đa phương thức: Vượt qua các thách thức và tận dụng lợi thế
  2. Nguồn dữ liệu thay thế và tự động hóa quy trình
  3. Tương lai của các phương thức phỏng vấn và người phỏng vấn

Thông tin chi tiết xem tại: https://unece.org/info/events/event/386042

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/info/events/event/386042