Cuộc họp thứ hai của Nhóm chuyên gia về Khung đảm bảo chất lượng quốc gia

Cuộc họp lần thứ hai của Nhóm chuyên gia về Khung đảm bảo chất lượng quốc gia sẽ được Phòng Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) tổ chức, diễn ra từ ngày 1-3 tháng 7 năm 2019  tại New York, Hoa Kỳ.

Cuộc họp sẽ thảo luận về việc triển khai Sổ tay khung đảm bảo chất lượng quốc gia của Liên hợp quốc về thống kê chính thức (Sổ tay NQAF của Liên hợp quốc) do Nhóm chuyên gia phát triển và được Ủy ban thống kê của Liên hợp quốc thông qua vào tháng 3 năm 2019. Trong quyết định 50/106, Ủy ban đã hoan nghênh các sáng kiến ​​được lên kế hoạch để hỗ trợ các nước thực hiện Khung đảm bảo chất lượng quốc gia, bao gồm thông qua việc thành lập một diễn đàn chuyên gia, chia sẻ các thực hành thống kê tốt và phát triển các công cụ. Cuộc họp này sẽ xem xét kế hoạch hoạt động của Nhóm chuyên gia và kế hoạch triển khai cho Sổ tay NQAF của Liên hợp quốc, nghiên cứu xây dựng danh sách kiểm tra để tự đánh giá và các công cụ khác và xây dựng kế hoạch cho sự tham gia liên tục với các quốc gia.

Để biết chi tiết về địa điểm cuộc họp, vui lòng liên hệ với Ban thư ký nhóm chuyên gia NQAF (UNSD) xem tại https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/contactus/

Phương Hoa (lược dịch)

Nguồn: https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/meetings/EGM-NQAF-1-3Jul2019/