Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thống kê Việt Nam lần thứ IV

Thực hiện Công văn số 1732/BNV-TCPCP ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Bộ Nội vụ về việc Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội Thống kê Việt Nam (BCH Hội TKVN) đã quyết nghị: Tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thống kê Việt Nam lần thứ 4, nhiệm kỳ 2024-2029 (khóa IV) vào buổi sáng, ngày 23/4/2024, tại Hà Nội. Phương châm và chủ đề của Đại hội IV là “Phát huy trí tuệ toàn thể hội viên, tiếp tục đổi mới, xây dựng Hội Thống kê Việt Nam lớn mạnh”. “Hội tụ – Chuẩn mực thống kê – Phát triển”.

Thành phần tham dự Đại hội, bao gồm, Đại biểu đương nhiên và đại biểu khách mời. Đại biểu đương nhiên, gồm: Các Uỷ viên BCH Hội TKVN khoá III, nhiệm kỳ 2018-2023; các Chi hội trưởng Chi hội Thống kê; các Đại biểu chính thức được bầu từ Hội nghị Chi hội Thống kê. Đại biểu khách mời, gồm: Đại diện đến từ Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một số Hội Thống kê địa phương và một số tổ chức xã hội-nghề nghiệp. Tổng số có khoảng 150 đại biểu tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đương nhiên sẽ thực hiện 02 nhóm nhiệm vụ. Một là, thảo luận và thông qua các tài liệu do BCH Hội TKVN khóa III xây dựng, gồm: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội TKVN; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo tài chính của Hội. Hai là, Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hội TKVN nhiệm kỳ 2024-2029 và thông qua nghị quyết Đại hội.

Một số khẩu hiệu sẽ sử dụng trong Đại hội, như: “Hội TKVN- Nơi kết nối trí thức -Thúc đẩy phát triển”, “Hội TKVN nhân tố quan trọng cùng với hệ thống thống kê nhà nước gìn giữ đạo đức và tôn vinh nghề thống kê”; “Yêu nghề – Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển”.

Đoàn Dũng

Một số hình ảnh thực hiện công việc chuẩn bị Đại hội