Đạo đức nghề nghiệp thống kê: Tầm quan trọng và đề xuất xây dựng Chuẩn mực đạo đức trong lĩnh vực thống kê

Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp trong công tác thống kê ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu ngày càng lớn. Đạo đức nghề nghiệp như một hệ thống nguyên tắc và chuẩn mực hành vi cần thiết cho mọi thống kê viên để đảm bảo tính chính trực, trách nhiệm, và công bằng. Đạo đức nghề nghiệp yêu cầu người làm nghề thống kê xử lý dữ liệu mà không thiên vị, giả mạo hay thao túng, từ đó tăng cường uy tín và chất lượng công việc. Mục tiêu của đạo đức nghề nghiệp bao gồm việc duy trì sự chính xác và tin cậy của số liệu, trung thực và khách quan trong mọi khía cạnh công việc, bảo vệ quyền riêng tư, tuân thủ pháp luật và phát triển văn hóa đạo đức nghề nghiệp. Bài viết cũng chỉ ra nhiều ngành, lĩnh vực ở nước ta đã xây dựng, ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của từng ngành, lĩnh vực; nhiều quốc gia và tổ chức của Liên hợp quốc cũng đã ban hành bộ quy tắc đạo đức trong thống kê. Mặc dù ngành Thống kê nước ta chưa có văn bản cụ thể về đạo đức nghề nghiệp, nhưng Luật Thống kê 2015 đã quy định nguyên tắc cơ bản và tiêu chuẩn cho người làm công tác thống kê. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời đại dữ liệu lớn hiện nay, việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong công tác thống kê đóng vai trò cực kỳ quan trọng, không chỉ được quy định trong Luật Thống kê mà còn phải tiếp tục được cải thiện và phát triển để theo kịp với các thách thức phát sinh, nên cần thiết phải xây dựng, ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong công tác thống kê.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 040224 478 KB 32