Phương pháp giảm phát GVA từ bảng cân đối liên ngành

Để xác định chỉ tiêu tăng trưởng GDP, cần thiết phải chuyển GDP từ giá hiện hành về giá so sánh thông qua thực hiện giảm phát chỉ tiêu Tổng giá trị tăng thêm/GDP. Về lý thuyết, chuyển tổng giá trị tăng thêm(Gross value added – GVA) từ giá hiện hành về giá so sánh được thực hiện theo hai bước: chuyển giá trị sản xuất về giá so sánh và chuyển ma trận chi phí trung gian về giá so sánh. Việc chuyển đổi này trong thực tế không đơn giản vì ngoài phải chuyển đổi véc tơ giá trị sản xuất (GTSX) theo giá người sản xuất hoặc giá cơ bản còn phải chuyển đổi các phần tử  của ma trận chi phí trung gian về mặt bằng giá tương thích với véc tơ giá trị sản xuất. Hơn nữa, các phần tử  của ma trận chi phí trung gian còn bị pha trộn hỗn hợp gồm cả sản phẩm được sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu. Vậy câu hỏi đặt ra phải dùng quyền số nào để tách riêng đầu vào là nhập khẩu ( ) và đầu vào là sản phẩm sản xuất trong nước ( ). Hiện nay, bảng cân đối liên ngành (còn gọi là bảng đầu vào – đầu ra, viết gọn là bảng IO) dạng phi cạnh tranh được xem là công cụ tối ưu để trả lời cho câu hỏi này.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 010224 441 KB 48