Đi săn

Ba nhà thống kê đi săn, gặp một con hươu lớn.

Người thứ nhất bắn trượt, do ngắm lệch một mét về bên trái.

Người thứ hai bắn cũng trượt, do ngắm lệch một mét về bên phải.

Người thứ ba không bắn, mà reo lên mừng rỡ: “Nếu tính trung bình thì chúng ta đã bắn trúng rồi đó!”./.

Vũ Liêm