Diễn đàn liên chính phủ cấp cao ESCAP điểm lại các sáng kiến quan trọng của khu vực về cải thiện số liệu thống kê chính thức

ESCAP sẽ triệu tập Phiên họp thứ ba của Ủy ban Thống kê, diễn đàn liên chính phủ cấp cao nhất của khu vực phát triển về thống kê, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị Liên hợp Quốc tại Bangkok, Thái Lan. Phiên họp Ủy ban Thống kê sẽ xem xét và đưa ra quyết định về một số vấn đề có tầm quan trọng chiến lược đó là vấn đề cốt yếu trong việc hình thành hệ thống thống kê trong khu vực trong những năm tới, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự. Việc thảo luận và quyết định tại phiên họp là các chương trình quan trọng của khu vực để hoàn thiện thống kê kinh tế, thống kê nông nghiệp và nông thôn, đăng ký dân sự và thống kê hộ tịch. Các nhà thống kê cấp cao của chính phủ cũng sẽ xem xét đề xuất một bộ thống kê xã hội nòng cốt được sử dụng như một tài liệu hướng dẫn cho các nỗ lực phát triển năng lực cũng như hoạt động tương lai của khu vực về thống kê môi trường. Ngoài ra, Ủy ban Thống kê sẽ thảo luận về việc thành lập một diễn đàn thường xuyên để tiếp tục đối thoại và hợp tác, để tạo ra một môi trường thông tin quản lý thích ứng và hiệu quả  về chi phí hơn cho các cơ quan thống kê quốc gia trước sự tràn ngập của dữ liệu được tạo ra do sự tương tác các mạng lưới rộng lớn của điện thoại di động, máy tính và các bộ cảm biến được gọi là Dữ liệu lớn (Big Data). Uỷ ban cũng sẽ thảo luận và quyết định về những đóng góp của khu vực đối với chương trình phát triển sau năm 2015 để đáp ứng các yêu cầu về  các biện pháp rộng hơn của sự tiến bộ xã hội và kinh tế. Ủy ban Thống kê cũng sẽ tổ chức một sự kiện bên lề về thống kê công nghệ thông tin vào ngày 14 tháng 12 từ 10 giờ đến 12 giờ. Đây sẽ là lần đầu tiên các vấn đề liên quan đến việc đo lường công nghệ thông tin truyền thông đã dẫn đến sự chú ý của Ủy ban về Thống kê của ESCAP.

NTH

http://www.unescap.org/unis/What_s_Ahead/2012/dec/dec.asp