Diễn đàn toàn cầu về Thống kê Giới lần thứ 4

Diễn đàn toàn cầu về Thống kê Giới lần thứ 4 do Cơ quan Thống kê LHQ (UNSD) và Cục Thống kê Trung ương  Gioóc – Đa -Ni phối hợp với Ủy ban Kinh tế – Xã hội Tây Á của LHQ- UNESCWA (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia), Quỹ Dân số LHQ- UNFPA (United Nations Population Fund),  cơ quan của Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ – UN-Women (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) và Ngân hàng Thế giới – WB (World Bank) tổ chức từ ngày 27-29 tháng 3 năm 2012.

Diễn đàn là một phần của Chương trình toàn cầu về thống kê giới, do Liên cơ quan và Nhóm Chuyên gia về Thống kê Giới – IAEG.GS (Interagency and Expert Group on Gender Statistics) xúc tiến nhằm mục đích nâng cao năng lực thu thập, phổ biến và sử dụng những số liệu thống kê chất lượng về giới cho các nước. Diễn đàn cũng tạo cơ hội quan trọng để xem xét và thảo luận những sáng kiến ​​ mới  và các công cụ thu thập dữ liệu hữu hiệu nhằm cải thiện số liệu thống kê giới. Diễn đàn tập trung vào vấn đề trao quyền cho phụ nữ, bao gồm: trao quyền kinh tế,  trao quyền tự chủ và trao kiến ​​thức cho phụ nữ trẻ. Diễn đàn cũng thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thống kê quốc gia, phát triển các số liệu thống kê về giới để giải quyết các vấn đề giới dựa trên chính sách.

Nguồn:http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html

http://esango.un.org/irene/index.html?page=viewContent&nr=18646&type=8§ion=8

TMH