Điều tra giữa kỳ nông thôn, nông nghiệp bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/7/2020

Thực hiện Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, ngành Thống kê cả nước đồng loạt tiến hành điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/7/2020. Hiện nay, các Cục Thống kê tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn huấn rà soát, lập bảng kê cuộc điều tra. Một số thông tin chính về cuộc điều tra như sau:

Lan Phương