Giải thưởng của Hiệp hội quốc tế về thống kê chính thức (IAOS) năm 2018 cho những nhà thống kê trẻ

Để khuyến khích nhiều nhà thống kê trẻ ngày càng tích cực quan tâm đến số liệu thống kê chính thức, Hiệp hội quốc tế về thống kê chính thức (IAOS) đã công bố tổ chức chu kỳ mới của cuộc thi thường niên giành cho những bài báo tốt nhất trong lĩnh vực thống kê chính thức được viết bởi một nhà thống kê trẻ.

Người tham gia được khuyến khích viết về việc giải quyết các vấn đề mang tính phương pháp hay chiến lược trong lĩnh vực thống kê chính thức ở cấp quốc gia, khu vực, hoặc quốc tế.

Ngoài các giải thưởng tiền mặt, người chiến thắng đầu tiên sẽ nhận được chuyến tham dự để trình bày bài báo tại Hội nghị IAOS lần thứ 16 được tổ chức tại Paris, Pháp từ ngày 19-21 tháng 9 năm 2018.

Để có đủ điều kiện tham gia, tác giả (hoặc đồng tác giả) phải đảm bảo điều kiện cơ bản sau đây:

–          Tuổi dưới 35 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017; và

–          Làm việc tại một cơ quan thống kê chính thức (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017).

Các giấy tờ, cùng với mẫu gửi hoàn chỉnh, phải được nộp trước 11:59 tối (GMT)  ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cuộc thi tại http://www.iaos-isi.org/images/IAOS2017-19/YSP/2018YSP_Announcement.pdf. Các hướng dẫn về định dạng bài báo nộp xem tại http://www.iaos-isi.org/images/IAOS2017-19/YSP/Guidelines_for_Papers_YSP2018.pdf.  Người tham dự cũng nên hoàn thành và đính kèm mẫu (http://www.iaos-isi.org/images/IAOS2017-19/YSP/YSP2018_Template.pdf )  để gửi. Các bài viết không đáp ứng các yêu cầu đối với cuộc thi hoặc các hướng dẫn kỹ thuật sẽ bị loại.

Vân Anh (lược dịch)

Nguồn: http://www.iaos-isi.org/index.php/statistics-prize