Giới thiệu Báo cáo quốc gia hỗ trợ các hoạt động Thống kê Việt Nam

Năm 2015 Đối tác phát triển Thống kê Thế kỷ 21 (Paris21) triển khai chương trình thí điểm tại Châu Á và 2 quốc gia được lựa chọn, đó là Việt Nam và Philippines, về thử nghiệm biên soạn Báo cáo quốc gia hỗ trợ các hoạt động Thống kê.

Tổng cục Thống kê giao Viện Khoa học Thống kê chủ trì biên soạn Báo cáo quốc gia hỗ trợ các hoạt động Thống kê Việt Nam, mục tiêu của báo cáo nhằm thu thập toàn bộ dữ liệu liên quan đến hỗ trợ kinh phí cho Hệ thống thống kê nhà nước, bao gồm hỗ trợ từ các nguồn lực quốc gia (trong nước) và hỗ trợ từ các đối tác phát triển (nguồn lực bên ngoài) với mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống thống kê nhà nước thông qua sự phối hợp và chia sẻ thông tin tốt hơn về đầu tư cho các hoạt động thống kê (đầu tư cho thống kê tốt hơn; thu được thông tin chính xác hơn).

Báo cáo quốc gia hỗ trợ các hoạt động Thống kê Việt Nam, được biên soạn trên cơ sở số liệu thu thập được từ các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm soát nhân dân tối cao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Paris21 đã in ấn Báo cáo (nêu trên) bằng tiếng Anh và phát hành tới Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc, các đối tác phát triển và cơ quan thống kê quốc gia của các nước. Tổng cục Thống kê đã phổ biến Báo cáo tới bộ, ngành và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Nội dung chi tiết của Báo cáo Phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh ở dạng file dữ liệu tại địa chỉ: http://vienthongke.vn/hoat-dong-nghien-cuu/chien-luoc-phat-trien-thong-ke-viet-nam

Vân Anh