Hoàn thiện phương pháp tính và xây dựng quy trình tính chỉ số phát triển giới (GDI) và chỉ số nghèo tổng hợp (HPI) ở Việt Nam

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 13.2010 211 KB 608