Hội nghị quốc tế về Kinh tế lượng và Thống kê ứng dụng năm 2017

Từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 4 năm 2017, tại Tirana, Albania, Trường Đại học Epoka phối hợp với Viện Thống kê Cộng hòa Albania và Hội Kinh tế Albania tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về Kinh tế lượng và Thống kê ứng dụng năm 2017.

Hội nghị nhằm mục đích để các nhà khoa học hàng đầu, các nhà nghiên cứu và các học giả nghiên cứu cùng nhau trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm của họ liên quan đến Kinh tế lượng và Thống kê ứng dụng. Cung cấp diễn đàn đặc biệt cho các nhà nghiên cứu, các học viên và các nhà giáo dục trình bày và thảo luận về các sáng kiến gần đây nhất, xu hướng, và mối quan tâm, những thách thức thực tế gặp phải và các giải pháp áp dụng trong lĩnh vực Kinh tế lượng và Thống kê ứng dụng.

Hội nghị sẽ tập trung vào việc cùng nhau nghiên cứu, trao đổi về:

A. Thống kê ứng dụng với 13 chủ đề: (1) Thống kê sinh học và sinh học máy tính; (2) Thu thập dữ liệu; (3) Khai thác dữ liệu; (4) Thiết kế thí nghiệm (5) Thống kê toán học; (6) Sự đo lường; (7) Mô hình hóa và mô phỏng; (8) Phân tích mạng; (9) Kỹ thuật lấy mẫu; (10) Phương pháp khoa học xã hội; (11) Thống kê ứng dụng; (12) Thống kê giáo dục; (13) Lĩnh vực khác của Thống kê

B. Kinh tế lượng ứng dụng với 13 chủ đề: (1) Giả định xác định và ngẫu nhiên; (2) Mô hình hệ phương trình đồng thời; (3) Các biến giải nội sinh; (4) Mô hình phân phối trễ (5) Mô hình ARIMA; (6) Tính dễ biến động; (7) Tích phân hai lớp (tích phân kép); (8) Dữ liệu bảng; (9) Mô hình phi tuyến tính và phi cấu trúc; (10) Các biến phụ thuộc bị giới hạn; (11) Vectơ tự hồi quy; (12) Bộ lọc chuỗi thời gian; (13) Lĩnh vực khác của Kinh tế lượng

Thu Huyền (dịch)

Nguồn: http://icase.epoka.edu.al/2017/category-home-1719.html