Hội thảo EFTA/UNECE về Luật chung cho thống kê chính thức

Hội thảo về Luật chung cho thống kê chính thức do Hiệp hội thương mại tự do Châu Âu (EFTA) và Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu (UNECE) phối hợp tổ chức với sự kết hợp chặt chẽ của Ủy ban Thống kê Cộng hòa Armenia (Armstat), đồng thời được giám sát bởi Hội nghị nhóm chỉ đạo các nhà thống kê Châu Âu về pháp luật thống kê. Hội thảo sẽ được diễn ra từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 7 năm 2023 tại Armenia.

Mục đích của Hội thảo là nhằm tập hợp đại diện của các Cơ quan thống kê quốc gia đã sử dụng hoặc triển khai GLOS (Luật chung cho thống kê chính thức) để:

  • Chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng GLOS;
  • Thu thập thông tin đầu vào liên quan đến các bản cập nhật hoặc phần mở rộng cần thiết cho hướng dẫn hiện nay;
  • Bắt đầu quá trình xem xét lại.

Hội thảo sẽ bao gồm các bài trình bày từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế và các buổi thảo luận nhằm giải quyết các câu hỏi sau:

  • Những điểm khác nhau chính giữa luật thống kê quốc gia với Luật Chung cho Thống kê Chính thức và/hoặc Hướng dẫn Hội nghị các nhà thống kê châu Âu (CES) về Hiện đại hóa Pháp luật thống kê là gì?
  • Yếu tố nào của GLOS và/hoặc Hướng dẫn CES về Hiện đại hóa pháp luật thống kê khó thực hiện trong luật pháp quốc gia? Tại sao?Ø Những tài liệu hoặc nguồn lực nào sẽ hữu ích để hỗ trợ thêm cho quá trình Hiện đại hóa pháp luật thống kê?

 Hội thảo sẽ được diễn ra trực tiếp và được phiên dịch đồng thời bằng tiếng Anh và tiếng Nga.

Thông tin chi tiết xem tại: https://unece.org/sites/default/files/2023-06/EFTA-UNECE_GLOS_Workshop_2023_Concept_note.pdf

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/sites/default/files/2023-06/EFTA-UNECE_GLOS_Workshop_2023_Concept_note.pdf