Hội thảo Hướng dẫn công tác theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Trong các ngày 13 và 14/12/2011, tại Sapa, tỉnh Lào Cai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo về Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì hội thảo. Các đại biểu tham dự hội thảo, gồm có: Lãnh đạo Tổng cục, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo Cục Thống kê một số tỉnh, thành phố phía Bắc; đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí; đại điện một số tổ chức quốc tế (WB, UNDP, UNFPA); các chuyên gia tư vấn trong nước. Đặc biệt, Hội thảo đã vinh dự đón ông Doãn Văn Hưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Lý Bình Minh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai đến chào mừng Hội thảo.
Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1803/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK) thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược, nhằm đảm bảo tất cả các mục tiêu, giải pháp và chương trình hành động đề ra trong CLTK11-20 đều được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao và thiết thực. Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện CLTK11-20 hàng năm và tổ chức sơ kết vào năm 2015, tổng kết việc thực hiện Chiến lược vào năm 2020.
Tổng cục Thống kê đã giao Viện KHTK là đơn vị chủ trì xây dựng CLTK11-20 dự thảo Khung theo dõi đánh giá và tài liệu hướng dẫn thực hiện theo dõi đánh giá CLTK11-20. Tài liệu hướng dẫn thực hiện theo dõi đánh giá, gồm 4 nội dung chính: (1) Mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác theo dõi, đánh giá; (2) Khung theo dõi, đánh giá; (3) Hệ thống tổ chức theo dõi, đánh giá; và (4) Kế hoạch theo dõi, đánh giá việc thực hiện CLTK11-20.
Mục đích của Hội thảo nhằm hoàn thiện tài liệu hướng dẫn thực hiện theo dõi dánh giá CLTK11-20 trước khi trình lãnh đạo Bộ KH&ĐT ban hành chính thức.
Các đại biểu tham dự Hội thảo đã thảo luận rất kỹ các chỉ tiêu, chỉ số và tổ chức theo dõi đánh giá việc thực hiện CLTK11-20 phải đảm bảo nguyên tắc đơn giản, khả thi, hiệu quả; khách quan, minh bạch; độc lập.
Kết luận Hội thảo, ông Đỗ Thức, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống kê đề nghị các đơn vị tiếp tục góp ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện hơn nữa tài liệu hướng dẫn thực hiện theo dõi đánh giá. Viện KHTK tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đơn vị để hoàn thiện tài liệu này, gửi các đơn vị trong Tổng cục để lấy ý kiến lần cuối cùng trước khi trình ban hành chính thức vào tháng 1/2012.