Hội thảo khu vực đào tạo giảng viên thống kê chính thức tại Chiba, Nhật Bản

Để hỗ trợ các cơ sở đào tạo thống kê ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương về đánh giá nhu cầu đào tạo, thiết kế và cung cấp các chương trình đào tạo thống kê cho các nhà thống kê chính thức làm việc tại Hệ thống thống kê quốc gia (NSS), Viện Thống kê khu vực Châu Á Thái Bình Dương (SIAP) tổ chức Hội thảo đào tạo giảng viên từ ngày 21-24/3/2017 tại Chiba, Nhật Bản. Hội thảo nhằm mang đến cho các quan chức cao cấp từ các viện đào tạo về thống kê chính thức ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, để chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất về thiết kế và tạo điều kiện đào tạo. Với mục đích nhằm trang bị cho người tham gia cải thiện những kỹ năng trong việc thiết kế, phát triển và đào tạo về thống kê chính thức, tập trung vào thống kê nông nghiệp và nông thôn. Hội thảo nhằm mục đích thí điểm một tài liệu hướng dẫn về đào tạo giảng viên thống kê chính thức, bao gồm một mẫu chung mà các nhà cung cấp đào tạo có thể sử dụng để phát triển các hướng dẫn / đào tạo thống kê chuyên ngành.

Các chủ đề Hội thảo, gồm ba phần:

Phần I: Thiết kế, đề cập đến: (1) Phân tích lỗ hổng; (2) Phân tích nhu cầu; (3) Viết mục tiêu học tập; (4) Đánh giá học tập

Phần II: Phát triển, đề cập đến: (1) Phong cách học tập dành cho người lớn; (2) Phương pháp học tập tích cực; (3) Các hoạt động học tập theo trình tự

Phần III: Cung cấp, gồm các nội dung: (1) Những kỹ năng thuyết trình; (2) Quản lý tương tác; (3) Tạo điều kiện cho các hoạt động học tập

Thanh viên tham dự được cung cấp tên hiệu, vì lý do nhận dạng và an ninh, người tham gia được yêu cầu luôn đeo tên hiệu trong suốt buổi hội thảo. Hội thảo sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, không có dịch vụ phiên dịch hoặc thông dịch.

Chi tiết liên lạc của các đầu mối SIAP như sau:

Bà Akiyo Shibuya, Trợ lý Nhân viên

Số điện thoại: + 81-43-299-9797 (đường dây trực tiếp); + 81-43-299-9782

Địa chỉ e-mail: akiyo.shibuya@unsiap.or.jp; Staff@unsiap.or.jp

Đỗ Ngát (lược dịch)

Nguồn: http://www.unsiap.or.jp/programmes/cn/17_cn/1703_ToT_JPN_cn1.pdf