Hội thảo phân tích dữ liệu thống kê nhà nước (daWos)

Hội thảo phân tích dữ liệu thống kê nhà nước (daWos) sẽ diễn ra tại Amsterdam (Hà Lan) vào ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2018. Hội thảo do Eurostat tổ chức nhằm giải quyết các thách thức và cơ hội cho cộng đồng thống kê nhà nước trong lĩnh vực phân tích dữ liệu.

Trong kế hoạch triển khai chiến lược hàng đầu của tầm nhìn Hệ thống thống kê châu Âu 2020 (ESS Vision 2020), ESS đang quan tâm tới việc tích hợp các nguồn dữ liệu mới và cải thiện khả năng phân tích dữ liệu trong các Viện Thống kê Quốc gia. Vì vậy, các mục tiêu chính của daWos liên quan đến việc chia sẻ các thực hành tốt nhất và kinh nghiệm liên quan đến truy cập và chia sẻ dữ liệu, ứng dụng và dịch vụ, công cụ và kỹ thuật, kiến trúc và công nghệ, kỹ năng và bí quyết.

Các lĩnh vực ứng dụng sau đây sẽ được khám phá trong suốt Hội thảo: Khai thác dữ liệu; học máy; xử lý ngôn ngữ tự nhiên; nhận dạng mẫu; dữ liệu mở được liên kết; kỹ thuật webscraping.

Các đối tượng chính cho sự kiện daWos là nhân viên ESS làm việc trong lĩnh vực phân tích dữ liệu từ các chuyên ngành khác nhau (phương pháp, công nghệ thông tin, kinh doanh). Tuy nhiên, đại diện của người dùng Thống kê chính thức (ví dụ: các nhà phân tích chính sách, nhà nghiên cứu học thuật và nhà báo) và chuyên gia bên ngoài về phân tích dữ liệu từ các ngành khác (ví dụ: các nhà khoa học dữ liệu trong các tổ chức chuyên sâu dữ liệu khác …) cũng có thể tham gia với tư cách nhà thuyết trình hoặc diễn giả.

Thông qua thảo luận nhóm, Hội thảo cũng sẽ tạo cơ hội cho những người tham gia gặp gỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm và xác định cơ hội hợp tác xuyên biên giới. Các cuộc thảo luận nhóm sẽ tạo điều kiện chia sẻ các thực hành tốt nhất và các bài học kinh nghiệm.

Việc tham gia hội thảo (bao gồm các bữa ăn) là miễn phí, nhưng phải đăng ký. Chế độ đăng ký duy nhất là thông qua giao diện trực tuyến tại http://eurostat2018-dawos.blumm.it/event/auto-register/1/1/new

Xin lưu ý rằng vì số lượng địa điểm có giới hạn, Eurostat có quyền quyết định đăng ký. Do đó, bạn không nên thực hiện bất kỳ thỏa thuận du lịch với công ty nào cho đến khi bạn nhận được một thông báo xác nhận rằng yêu cầu đăng ký của bạn đã được phê duyệt.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/data-analytics-workshop-official-statistics-dawos-2018_en