Hội thảo quốc tế chủ đề Dữ liệu mở với các mục tiêu phát triển bền vững

Từ ngày 25 tháng 9 năm 2017 đến ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại Seoul, Hàn Quốc, Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc (UNSD) phối hợp với cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) tiến hành tổ chức Hội thảo quốc tế.

Chủ đề: Dữ liệu mở với các mục tiêu phát triển bền vững. Hội thảo sẽ tiếp tục thảo luận về tầm quan trọng của sáng kiến Dữ liệu mở đối với việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030, sáng kiến được đưa ra từ Hội thảo về Dữ liệu mở tổ chức trước kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Thống kê Liên Hợp Quốc vào tháng 3 năm 2017.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm xem xét, đưa ra các khuyến nghị giải pháp, những kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất đối với việc mở rộng dữ liệu và tăng cường khả năng tiếp cận dữ liệu thông qua việc đưa ra các câu hỏi thực tế như: Làm thế nào để dữ liệu trở nên mở hơn trong bối cảnh hiện nay của các hệ thống thống kê quốc gia, làm thế nào để xây dựng kế hoạch và điều hành một cách bền vững hiệu quả. Ngoài ra, chủ đề về Dữ liệu mở sẽ được xem xét và thảo luận trong kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc.

Kết quả của Hội thảo là các tài liệu biên soạn báo cáo về Dữ liệu mở và được trình bày tại kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban Thống kê hợp quốc.

Minh Ánh (dịch)

Nguồn:  https://unstats.un.org/sdgs/meetings/sdg-seminar-seoul-2017/