Hội thảo quốc tế về thu nhập, tiêu dùng hộ gia đình và tính toán đầy đủ các khoản mục thu và chi của khu vực hộ gia đình

Từ ngày 26-28 tháng 3 năm 2012 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Cơ quan Thống kê Liên Hợp Quốc (UNSD) phối hợp với Cục Thống kê  quốc gia Trung Quốc tổ chức Hội thảo Quốc tế về Thu nhập và Tiêu dùng Hộ gia đình và Tính toán đầy đủ về thu nhập và chi tiêu khu vực Hộ gia đình. Hội thảo này do Chính phủ Trung Quốc tài trợ, được tiến hành như một phần của dự án tăng cường phát triển năng lực thống kê ở Trung Quốc và các nước đang phát triển khác ở châu Á. Hội thảo sẽ giới thiệu  cái nhìn tổng quan về khu vực hộ gia đình như là một khu vực thể chế trong tài khoản quốc gia. Hội thảo sẽ hướng dẫn những người tham gia cách biên soạn đầy đủ một loạt các tài khoản phi tài chính đối với khu vực hộ gia đình. Hội thảo đặc biệt quan tâm đến việc biên soạn GDP theo phương pháp thu nhập,  với việc nhấn mạnh về thu nhập của doanh nghiệp và các hộ gia đình; điều chỉnh những khác biệt  về mặt khái niệm  giữa các  ước lượng có được khi sử dụng những kết quả Điều tra Thu nhập và Chi tiêu hộ gia đình và các Tài khoản Quốc gia, cũng như việc sử dụng các phương pháp ngoại suy và căn chuẩn để biên soạn các tài khoản hàng năm đối với khu vực hộ gia đình.

TMH

Nguồn: http://unstats.un.org/unsd/newsletter/globalstat_unsd_calendar.htm#19-22March2012, TMH