Hội thảo thế giới lần thứ nhất về Thống kê nghèo đói ở khu vực Nam Á

Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2017, Viện Thống kê Quốc gia (NSI) của Nepal dự kiến tổ chức Hội thảo thế giới lần thứ nhất về Thống kê nghèo đói tại Kathmandu, Nepal. Nền kinh tế của các nước Nam Á đang phát triển nhanh hơn bất kỳ nền kinh tế nào khác trên thế giới, nhưng khu vực Nam Á vẫn còn là nơi sinh sống của một bộ phận lớn dân cư sống dưới mức nghèo khổ.

Hội thảo được tổ chức với sự hỗ trợ của Viện Thống kê thế giới (ISI), nhằm mục đích giảng dạy cho các nhà thống kê và các bên liên quan trong khu vực Nam Á về các khái niệm được sử dụng chủ yếu đối với thống kê nghèo đói và thông lệ quốc tế về đo lường nghèo đói.

Trong Hội thảo tương tác này, các chuyên gia quốc tế sẽ cung cấp những bài giảng về việc tìm ra chuẩn nghèo và cập nhật ở quốc gia của họ trong thời gian qua, các đo lường khác nhau về nghèo đói, lập bản đồ nghèo đói, sử dụng kỹ thuật Ước lượng khu vực nhỏ (SAE) bằng cách sử dụng Khảo sát mức sống ở Nepal và Tổng điều tra dân số và nhà ở quốc gia.

Chi tiết Hội nghị xem tại địa chỉ: http://www.nsi.org.np/

VA (lược dịch)

Nguồn: https://isi-web.org/index.php/activities/calendar