Họp nhóm chuyên gia UNECE về hiệu chỉnh dữ liệu thống kê

Họp nhóm chuyên gia UNECE năm 2024 về hiệu chỉnh dữ liệu thống kê sẽ được Cơ quan thống kê Áo tổ chức tại Vienna, Áo. Cuộc họp nhóm chuyên gia này sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 năm 2024.

Cuộc họp này là một phần trong chương trình làm việc của Hội nghị các nhà thống kê châu Âu vào năm 2024.

Thành phần tham gia cuộc họp chuyên gia bao gồm: các nhà phương pháp luận, nhà thống kê, các nhà nghiên cứu về thống kê chính thức hoặc các lĩnh vực liên quan làm việc về hiệu chỉnh và xử lý dữ liệu thống kê thu được từ các cuộc điều tra, điều tra dân số, các nguồn hành chính trong các lĩnh vực chủ đề khác nhau.

Các chủ đề được thảo luận bao gồm:

  • Xác định các phương pháp mới có thể cải thiện chất lượng và hiệu quả của hiệu chỉnh và gán dữ liệu;
  • Nghiên cứu các rủi ro về chất lượng thống kê xuất phát từ việc sử dụng các phương pháp và nguồn dữ liệu mới và đưa ra biện pháp xử lý;
  • Xây dựng, chuẩn hóa các phương pháp và triển khai các chức năng hiệu chỉnh dữ liệu thống kê;
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng và công cụ để hiện đại hóa các quy trình xử lý và hiệu chỉnh dữ liệu thống kê.

Thông tin chi tiết về cuộc họp nhóm chuyên gia xem tại:

https://unece.org/sites/default/files/2024-01/SDE2024%20INF1.pdf

Ngọc Mai (lược dịch)

Nguồn: https://unece.org/sites/default/files/2024-01/SDE2024%20INF1.pdf