Họp trực tuyến nhóm công tác chia sẻ, phân tích, phổ biến và truyền thông thống kê lần thứ 18

Sáng ngày 22/6/2020, thành viên Nhóm công tác chia sẻ, phân tích, phổ biến và truyền thông thống kê (WGDSA) các nước ASEAN tổ chức cuộc họp trực tuyến lần thứ 18. Cơ quan Thống kê ASEAN (ASEANstats) chủ trì cuộc họp.

Đoàn Việt Nam tham gia Hội nghị trực tuyến

Cuộc họp nhằm thiết lập một hệ thống chia sẻ, phổ biến và truyền thông thường xuyên các thông tin thống kê liên quan đến mục tiêu của Cộng đồng ASEAN, bao gồm phổ biến và truyền thông thống kê dựa trên sứ mạng của cộng đồng theo hướng thúc đẩy tính minh bạch và sử dụng rộng rãi hơn các số liệu thống kê và cải thiện quản trị, trách nhiệm giải trình trong ASEAN thông qua các chính sách, hướng dẫn, và quy trình. Cuộc họp cũng nhằm cải thiện năng lực phát triển và phân tích thông tin, phổ biến và truyền thông số liệu thống kê để hỗ trợ thực hiện chính sách và chương trình, giám sát và đánh giá, và cải thiện quản trị và trách nhiệm trong ASEAN.

Nội dung cuộc họp gồm 5 chương trình chính sau:

Chương trình 1: Infographic và đồ họa chuyển động (Motion graphic): Thảo luận về chủ đề, chi tiết và nội dung của motion graphic, infographic cho Hội nghị lần thứ 10 của  Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS10);

Chương trình 2: Đánh giá Dữ liệu mở của ACSS bao gồm trình bày kết quả đánh giá
Dữ liệu mở của các nước thành viên ASEAN và ASEANstats;

Chương trình 3: Khái niệm Dữ liệu lớn của ACSS, trình bày dự thảo mới nhất về khái niệm Dữ liệu lớn của ACSS;

Chương trình 4: Cập nhật biểu mẫu thống nhất các chỉ tiêu thống kê ASEAN (ASI-CT), trình bày thực trạng và kế hoạch ASI – CT;

Chương trình 5: Các vấn đề khác, sẽ thảo luận về các nội dung: (1) Cập nhật Chính sách phổ biến thông tin thống kê; (2) Kế hoạch về khái niệm và truyền thông thống kê; (3) Kế hoạch nhiều năm cho WGDSA; (4) Kế hoạch về khóa đào tạo vùng lần thứ 2 về motion graphic; (5) Kế hoạch về phổ biến thông tin đặc biệt của Tổng điều tra Dân số năm 2020; (6) Kế hoạch và tổ chức WGDSA19.

Anh Tuấn


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: