Hướng tới Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) năm 2025 – Hội thảo khởi đầu được trực tuyến trên web

Hội thảo khởi đầu được thực hiện trực tuyến trên web về chương trình cập nhật Hệ thống Tài khoản Quốc gia (SNA) được tổ chức vào thứ Hai, ngày 26 tháng 7 năm 2021, thời gian: 9 – 12 Giờ, giờ Bangkok (GMT + 7).

I. Khái niệm lưu ý

Chương trình cập nhật SNA được sử dụng tiếp cận theo ba hướng, bao gồm: Nghiên cứu kỹ thuật; Tham vấn rộng rãi; Đảm bảo tính nhất quán tổng thể. Nghiên cứu kỹ thuật là đề cập đến các chủ đề nghiên cứu các khái niệm trong lý thuyết và thực tế, tính nhất quán tổng thể đề cập đến việc sử dụng các sổ tay hướng dẫn và tiêu chuẩn thống kê kinh tế khác nhau. Tham vấn rộng rãi là tham vấn nhiều vòng và nhiều nhóm bên liên quan khác nhau như người biên soạn, người hoạch định chính sách, học viện, và khu vực tư nhân. Các cuộc tham vấn này sẽ được tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cả hình thức hội thảo trên web và diễn đàn toàn cầu. Chương trình cập nhật SNA hiện đang được thực hiện đầy đủ với một số hoạt động nghiên cứu diễn ra với các mức độ tiến triển khác nhau. Kết quả của các hoạt động nghiên cứu này và các khuyến nghị sẽ được mô tả trong ghi chú Hướng dẫn (GNs). Để tạo điều kiện cho nghiên cứu kỹ thuật, các nhóm ISWGNA và AEG đã họp thường xuyên để thảo luận về các kết quả khác nhau xuất hiện từ các hoạt động nghiên cứu này và lập kế hoạch công việc tiếp theo. Trong năm qua, một số GNs đã được hoàn thiện và đang trong quá trình (hoặc sẵn sàng cho) tham vấn toàn cầu. Có thể thấy GNs sẽ được hoàn thiện lần thứ hai từ nửa cuối năm 2021 cho đến cuối năm 2022, sau đó chúng sẽ được công bố và tham vấn rộng rãi trên toàn cầu. Đồng thời, việc tham vấn rộng rãi với các nhóm bên liên quan khác nhau về chương trình SNA cập nhật đã được bắt đầu để thông báo cho các quốc gia về quá trình cập nhật và thu hút người dùng trong cuộc tham vấn toàn cầu về GNs. Đặc biệt, nhóm tiếp cận cộng đồng sẽ trình bày tiến trình về việc soạn thảo GNs và lịch trình của các cuộc tham vấn toàn cầu, sẽ thiết lập một vòng phản hồi tích cực với các nước thành viên và sẽ thúc đẩy sự tham gia tích cực của họ trong Chương trình cập nhật SNA.

UNSD phối hợp với các ủy ban khu vực của Liên hợp quốc đang tổ chức các hội thảo trực tuyến trên web. Các hội thảo trên web đang được tổ chức trên phạm vi cấp độ khu vực để giúp khắc phục những trở ngại tiềm ẩn liên quan đến rào cản về ngôn ngữ và khoảng trống kiến ​​thức, và tập trung vào các chủ đề liên quan đến một khu vực cụ thể. Mục đích của hội thảo trực tuyến trên web là đạt được các mục tiêu sau: (1) Thông tin về tiến trình chương trình cập nhật SNA và BPM; (2) Giới thiệu các chủ đề tổng hợp / khái niệm để thúc đẩy sự tham gia có hiểu biết và tham khảo ý kiến trên toàn cầu ​​về GNs; (3) Thu thập và xác minh thông tin của đánh giá cơ sở (về xây dựng năng lực quốc gia về thống kê và thực hiện các khuyến nghị mới); (4) Đưa ra quan điểm về nhu cầu của người dùng về các đề xuất mới.

Dự kiến, một hội thảo khởi đầu trực tuyến trên web về tổng quan chung của chương trình cập nhật SNA sẽ bắt đầu ở từng khu vực vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2021. Các hội thảo sẽ được tiếp nối sau đó, có thể là hai hội thảo trực tuyến trên web về chuyên đề ở mỗi khu vực vào cuối năm 2021. Việc tổ chức các hội thảo trực tuyến trên web này là được điều phối bởi các Ủy ban khu vực của LHQ để xúc tiến quá trình một cách hiệu quả trong khi cố gắng thực hiện các nỗ lực tiếp cận toàn diện nhất có thể. Tài liệu hội thảo trực tuyến trên web cũng được ghi hình các cuộc họp và được đăng trực tuyến để tham khảo thêm và cho phép truy cập vào thảo luận cho các nhóm bên quan tâm không thể tham dự cuộc họp trực tiếp. Các Ủy ban khu vực của Liên hợp quốc sẽ có lời mời và hỗ trợ kỹ thuật tham gia hội thảo thông qua liên lạc với các cơ quan chức năng của các quốc gia. Các chuyên gia quốc tế và các nước trong khu vực liên quan sẽ được mời tham gia chia sẻ kinh nghiệm của họ về các chủ đề được chọn cho hội thảo trên web theo chuyên đề.

II. Chương trình nghị sự dự kiến

 1. Tổng quan cập nhật SNA 2008:
 • Quy trình – Chứng thực;
 • Tiến trình thực hiện
 1. Nhóm Nhiệm vụ và Ghi chú Hướng dẫn:
 • Chủ đề nghiên cứu;
 • Tình trạng về GNs;
 • Tham vấn toàn cầu
 1. Đánh giá và Ước tính thử nghiệm / Thực hiện sớm:
 • Sáng kiến;
 • Tình trạng triển khai hiện tại;
 • Tiếp cận
 1. Tổng kết cuộc họp và bước tiếp theo

III. Mục đích của hội thảo trực tuyến trên web là đạt được các mục tiêu sau:

 • Thông tin về tiến trình chương trình cập nhật SNA và BPM.
 • Giới thiệu các chủ đề tổng hợp / khái niệm để thúc đẩy sự tham gia có hiểu biết và tham khảo ý kiến trên toàn cầu ​​về GNs
 • Thu thập và xác minh thông tin của đánh giá cơ sở (về xây dựng năng lực quốc gia về thống kê và thực hiện các khuyến nghị mới);
 • Đưa ra quan điểm về nhu cầu của người dùng về các đề xuất mới.
 • Khám phá các tình nguyện viên tiềm năng để sớm triển khai các đề xuất mới.
 • Thu thập thông tin về kế hoạch thực hiện của các nước.

Nguồn: https://www.unescap.org/events/2021/towards-2025-system-national-accounts-sna-inception-webinar