Khóa đào tạo khu vực về chỉ số SDG liên quan đến giáo dục

Khóa đào tạo được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại Daejon, Hàn Quốc, sẽ cung cấp cơ hội cho những người tham gia tìm hiểu các khái niệm và khuôn khổ về thống kê và chỉ số liên quan đến Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) 4, với mục tiêu tổng thể tăng cường năng lực để tạo ra một tập hợp các số liệu thống kê, bao gồm các chỉ số, giúp thông báo các quyết định chính sách giáo dục ở cấp quốc gia và quốc tế .

Tầm nhìn do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đề ra trong Chương trình nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững được thông qua vào ngày 25 tháng 9 năm 2015 bao gồm “Một thế giới có quyền tiếp cận công bằng và phổ cập đến giáo dục chất lượng ở mọi cấp”, tức là “trẻ thơ, tiểu học, trung học, đại học, đào tạo kỹ thuật và dạy nghề”. Trong bối cảnh này, Chương trình nghị sự nhấn mạnh rằng “Tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, tuổi tác, chủng tộc hay sắc tộc, và người khuyết tật, người di cư, người dân bản địa, trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là những người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương giúp họ có được kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để khai thác cơ hội và tham gia đầy đủ vào xã hội. Chúng ta sẽ cố gắng cung cấp cho trẻ em và thanh thiếu niên một môi trường nuôi dưỡng để thực hiện đầy đủ các quyền và khả năng của họ, giúp các quốc gia gặt hái được cổ tức nhân khẩu học, bao gồm thông qua các trường học an toàn và cộng đồng gắn bó và gia đình.”

Tầm nhìn và cam kết này được củng cố bởi SDG 4, “Đảm bảo giáo dục chất lượng toàn diện và công bằng, thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”. SDG 4 phải đạt được bằng cách đạt được 7 mục tiêu giáo dục cụ thể vào năm 2030, cũng như 3 mục tiêu liên quan cho các phương tiện thực hiện.

Khung chỉ tiêu SDG toàn cầu được phát triển bởi các liên cơ quan và Nhóm chuyên gia về mục tiêu phát triển bền vững (IAEG-SDGs) thay mặt cho Ủy ban thống kê Liên hợp quốc đã xây dựng 11 chỉ tiêu cho mục tiêu SDG 4. Phần lớn các chỉ tiêu này thể hiện nhiều khái niệm, đo lường trong đó có hiệu lực đòi hỏi các chỉ tiêu riêng biệt. Điều này, cùng với yêu cầu được thể hiện trong Chương trình nghị sự 2030 để phân tổ tất cả các chỉ tiêu, ở mức độ có thể, theo thu nhập, giới tính, tuổi, chủng tộc, dân tộc, tình trạng di cư, khuyết tật, vị trí địa lý và các đặc điểm khác có liên quan trong bối cảnh quốc gia, số chỉ tiêu của SDG 4 thực tế có liên quan đến các quốc gia là bội số của 11.

Mục tiêu của khóa học

1. Người tham gia phải hiểu các khái niệm, khung sản xuất và phổ biến các số liệu thống kê liên quan đến SDG 4, và có thể sản xuất các chỉ tiêu liên quan đến giáo dục được lựa chọn bằng cách sử dụng dữ liệu quốc gia của họ;

2. Những người tham gia có thể hỗ trợ đồng nghiệp, cho dù ở quốc gia của họ hay ở nơi khác, trong việc biên soạn các chỉ tiêu;

Kết quả dự kiến

1. Có sẵn các chỉ tiêu SDG 4 chất lượng ở các nước tham gia;

2. Nâng cao kỹ thuật, bao gồm đào tạo, năng lực ở các nước tham gia để sản xuất số liệu thống kê liên quan đến giáo dục.

Thiết kế và nội dung khóa học

Khóa học sẽ bao gồm các bài giảng, bài thuyết trình, các buổi thảo luận và các bài tập thực hành. Những người tham gia dự kiến sẽ cung cấp thông tin chi tiết về quá trình thu thập và phân tích dữ liệu và các quy trình phổ biến của quốc gia của họ, cũng như các vấn đề chính sách giáo dục chính mà các quốc gia của họ đang phải đối mặt.

Khóa học sẽ bao gồm các chủ đề sau:

• Các chỉ tiêu liên quan đến giáo dục trong bối cảnh Chương trình nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững và các mục tiêu SDGs

• Quan điểm toàn cầu: Giám sát chương trình giáo dục quốc tế

• Quan điểm khu vực: Thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững và đạt SDG 4 ở châu Á và khu vực Thái Bình Dương

• Nguồn dữ liệu cho các chỉ tiêu SDG 4

• Đảm bảo chất lượng dữ liệu

• Phương pháp và công cụ để biên soạn các chỉ tiêu SDG 4

• Phổ biến các số liệu thống kê giáo dục, bao gồm các chỉ tiêu SDG 4

• Sản xuất các chỉ tiêu SDG 4 tách rời: Lập bản đồ bình đẳng trong giáo dục

• Tích hợp thống kê giáo dục trong các hệ thống thống kê quốc gia và phân định các yêu cầu về năng lực trong Chiến lược quốc gia về Phát triển thống kê Giáo dục và Chiến lược Quốc gia về Phát triển Thống kê.

Những người tham gia sẽ được yêu cầu trình bày về hiện trạng biên soạn các chỉ tiêu liên quan đến SDG 4 tại quốc gia của họ

Người tham gia

Khóa học được thiết kế cho các thống kê trung cấp từ các cơ quan thống kê quốc gia (mỗi quốc gia được mời 1 người) và các bộ/cơ quan giáo dục (mỗi quốc gia được mời 1 người) có trách nhiệm chính bao gồm sản xuất và phổ biến các số liệu thống kê và chỉ tiêu liên quan đến giáo dục. Tổng số khóa học có khoảng 20 người tham gia.

Yêu cầu trước khóa học

1. Những người tham gia dự kiến sẽ quen thuộc với:

• Chương trình nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững

• Kế hoạch giáo dục quốc gia mới nhất (ESP)

• Thống kê giáo dục được sản xuất tại quốc gia của họ

2. Người tham gia sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin quốc gia có liên quan trước khóa học theo mẫu được cung cấp.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn: http://www.unsiap.or.jp/programmes/cn/18_cn/1810_SDG4_EDU_KOR_cn.pdf