Khóa học: Tăng trưởng bao trùm (IG)

Từ 17/1 đến 28/1/2022

Mục tiêu học viên

Các quan chức cấp trung đến cấp cao liên quan đến hoạch định chiến lược và kinh tế; giám sát và đánh giá các chiến lược chính sách về giảm nghèo và bất bình đẳng; và thúc đẩy tạo việc làm.

Yêu cầu về bằng cấp

Những người tham gia phải có bằng kinh tế hoặc khoa học xã hội hoặc kinh nghiệm tương đương. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị các ứng viên nên tham gia khóa học Phát triển Tài chính và Hòa nhập Tài chính trực tuyến (FDFIx).

Mô tả khóa học

Khóa học này do Viện Phát triển Năng lực trình bày, được thiết kế để nâng cao hiểu biết của người tham gia về các khái niệm tăng trưởng bao trùm và cung cấp cho họ các công cụ phân tích và hoạt động để đánh giá, đo lường và giám sát các chính sách kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng, nghèo đói, bất bình đẳng và tạo việc làm. Các bài giảng giới thiệu các khái niệm cơ bản về tăng trưởng bao trùm, đặc biệt tập trung vào tính bền vững lâu dài và các hội thảo cung cấp cho người tham gia cơ hội áp dụng các khái niệm và suy nghĩ về việc thiết kế các chiến lược tăng trưởng bao trùm, rút ​​ra từ các nghiên cứu điển hình của quốc gia.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, người tham gia sẽ có thể:

  • Giải thích các thước đo về nghèo đói và bất bình đẳng.
  • Phân tích vai trò của các chính sách kinh tế vĩ mô trong việc thúc đẩy tăng trưởng, bình đẳng và giảm nghèo.
  • Xác định các trở ngại đối với tăng trưởng bao trùm và ưu tiên các cải cách.
  • Thiết kế chiến lược tăng trưởng toàn diện cho quốc gia của họ.

Đăng ký

Truy cập theo đường link: https://www-ins.imf.org/TAS/signon.aspx?pkey=ST22.11VE

Ngọc Bích (dịch)

Nguồn: https://www.imfsti.org/content/STI/Home/schedule-of-courses-and-seminars/2022-schedule-of-sti-remote-training-new/inclusive-growth–ig-.html