Khóa học trực tuyến về đảm bảo chất lượng thống kê quốc gia do UNSD tổ chức

Tại phiên họp thứ 50, Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc (tháng 3 năm 2019, tại New York, Mỹ) đã thông qua Sổ tay Khung đảm bảo chất lượng thống kê quốc gia (Sổ tay UN-NQAF). Sổ tay này được xây dựng dựa trên Khung đảm bảo chất lượng thống kê quốc gia của Liên Hợp Quốc (UN-NQAF) năm 2012 để giải quyết những thách thức mới do hệ sinh thái dữ liệu mở rộng và Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững đặt ra.

Mục đích của cuốn Sổ tay UN-NQAF nhằm đảm bảo chất lượng số liệu thống kê chính thức trong toàn bộ hệ thống thống kê quốc gia (NSS), bao gồm cơ quan thống kê quốc gia (NSO) và các nhà sản xuất số liệu thống kê chính thức khác của một quốc gia. Sổ tay UN-NQAF cung cấp các hướng dẫn về sự tham gia của các nhà sản xuất số liệu thống kê và nhà cung cấp dữ liệu bên ngoài NSS hợp tác với các thành viên của NSS trong việc sản xuất số liệu thống kê chính thức.

Khóa học trực tuyến về đảm bảo chất lượng thống kê quốc gia, gồm 06 module (Hình 1) do cơ quan thống kê Liên hợp quốc (UNSD) tổ chức. Khóa học này nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về Sổ tay UN-NQAF, các nguyên tắc, yêu cầu và khuyến nghị về đảm bảo chất lượng thống kê quốc gia.

Khóa học có thời lượng 2,5 giờ, học viên phải hoàn thành 06 module nói trên cùng với bài đánh giá cuối cùng với điểm đạt, cũng như bản khảo sát phản hồi để nhận được chứng chỉ khóa học. Hãy truy cập vào đường dẫn dưới đây để đăng ký khóa học nói trên./.

Nguồn: https://learning.officialstatistics.org/course/view.php?id=74#section-0