Khung chất lượng, quy trình và đo lường chất lượng sản phẩm Chương trình đào tạo thống kê châu Âu (ESTP)

Trong khuôn khổ Chương trình đào tạo thống kê châu Âu (ESTP), ICON-INSTITUT Public Sector GmbH đang tổ chức khóa học “Khung chất lượng, quy trình và đo lường chất lượng sản phẩm – Khóa học nâng cao”. Khóa học sẽ được bắt đầu từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 năm 2018 tại Rome (Ý) và được thiết kế cho các nhân viên của các cơ quan thống kê quốc gia có liên quan đến quản lý, đo lường và báo cáo chất lượng.

Thời hạn nộp đơn là ngày 29 tháng 06 năm 2018.

Thông tin chi tiết hơn có sẵn từ các liên kết dưới đây:

https://gss.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2018/06/Invitation-letter-002.pdf

https://gss.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2018/06/Course-description-Quality-advanced-2018.pdf

https://gss.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2018/06/Course-programme_Quality-advanced_2018.pdf

Phương Hoa (lược dịch)

Nguồn: https://gss.civilservice.gov.uk/events/quality-framework-process-and-product-quality-measurement-european-statistical-training-programme-estp-advanced-course/