Mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê tại Cơ quan Thống kê châu Âu

Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) vừa công bố Báo cáo về mức độ hài lòng người sử dụng thông tin thống kê năm 2017, cuộc khảo sát nhằm thu thập phản hồi về chất lượng thống kê của Eurostat giúp nâng cao hơn nữa dịch vụ và chất lượng số liệu thống kê của châu Âu. Khác với cuộc khảo sát những năm trước, cuộc khảo sát năm nay ngắn hơn nhiều, Bảng câu hỏi tập trung vào chất lượng số liệu thống kê và nói chung về các dịch vụ do Eurostat cung cấp, cuộc khảo sát đã nhận được 4558 phản hồi.

 

Người sử dụng nói chung hài lòng về dịch vụ và chất lượng dữ liệu. Tuy nhiên, có một số người dùng hy vọng rằng Eurostat nâng cao hơn nữa về tính kịp thời, tính so sánh và tính chặt chẽ của số liệu thống kê. Trong các loại số liệu Eurostat cung cấp, số liệu thuộc lĩnh vực kinh tế và tài chính được người sử dụng đánh giá cao nhất (64,8% người sử dụng đánh giá rất tốt/tốt).

Chi tiết báo cáo xem tại:

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4375449/USS2017+Report/e6f2ad0d-ee22-4213-911c-22e8b1481296

Lan Phương (dịch)

Nguồn: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/CDN-20171017-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F