Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ

Ngày 20 tháng 1 năm 2020, Viện Khoa học Thống kê thực hiện theo Quyết định số 1252/QĐ-TCTK ngày 15/8/2019 tổ chức nghiệm thu chính thức kết quả nghiên cứu Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi tuyển công chức, viên chức trong ngành Thống kê trên hệ thống máy tính” do Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê, Viện Khoa học Thống kê chủ trì thực hiện và ThS. Đồng Nguyễn Lệ Hằng làm Chủ nhiệm đề tài khoa học.

Tham gia Hội đồng gồm: TS. Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê làm Chủ tịch Hội đồng, ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê làm Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các phản biện, ủy viên và thư ký hội đồng, một số đại biểu tham dự đến từ Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin; Vụ Tổ chức cán bộ; Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực I; Viện Khoa học Thống kê; …

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đều cho rằng đây là Đề tài có tính khả thi cao. Đề tài cần làm rõ phạm vi, khung đề xuất, khả năng ứng dụng, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các chương, đưa ra những nội dung cốt lõi. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu và thống nhất đánh giá nghiệm thu kết quả Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi tuyển công chức, viên chức trong ngành Thống kê trên hệ thống máy tính” xếp loại: Giỏi.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu chính thức:

Hội đồng nghiệm thu chính thức

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu chính thức Đề tài

Nguyễn Khương Duy